Early Warning of Alzheimer

Early Warning of Alzheimer

, Early Warning of Alzheimer

, Early Warning of Alzheimer

 

Názov projektu: Early Warning of Alzheimer

Projektová zmluva: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. 67/2020-2060-2230-V631

Partnerská zmluva: 

Dodatok č. 1 K ZMLUVE O PARTNERSTVE

Prijímateľ: AXON PRO, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava

Partner1: Paneurópska vysoká škola, n.o.

Partner2: ÚSTAV INFORMATIKY SAV

 

Poskytovateľ:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

(ďalej ako „Riadiaci orgán“ alebo „RO“) v zastúpení

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

(ďalej ako „Sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO“)

 

Kód projektu v ITMS2014+ :  313022V631

Doba realizácie projektu: od 09/2020 do 08/2023 (36 mesiacov)

 

Cieľ projektu: 10.3 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Príprava metodiky na zber dát, výber vhodných obrázkov, videí, otázok a postupov s ktorými sa budú získavať vstupné údaje pre včasnú diagnostiku Parkinsonovej choroby.

 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Miesto realizácie projektu: Slovensko Bratislavský kraj

Stručný popis projektu: 

EWA – Early Warning of Alzheimer and other neurodegenerative diseases – Včasná detekcia Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení využitím inovatívnych telemedicínskych diagnostických postupov

Neurodegeneratívne ochorenia ako Alzheimerova a Parkinsonova choroba sú globálnou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou hrozbou. Odhaduje sa, že až vyše 40  miliónov ľudí na svete a vyše 60 tisíc na Slovensku žije s Alzheimerovou chorobou a zviazanými poruchami – najbežnejšou triedou neurodegeneratívnych ochorení. Očakáva sa, že toto číslo v nasledujúcich rokoch a dekádach dramaticky porastie. Žiaľ, až na malé výnimky, neexistujú na tieto choroby liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú väčšinou neznáme.

Poruchy reči (špecifické jazykové deficity) patria medzi prvé symptómy degeneratívnych ochorení mozgu (Alzheimerova demencia, primárna progresívna afázia, Parkinsonova choroba a i.). Ich senzitívna a včasná detekcia môže zachytiť proces mozgovej patológie a tak včas zahájiť terapiu pacientov s cieľom stabilizovania stavu a spomalenia postupu ochorenia.

Cieľom projektu je výskum detekcie neurodegeneratívnych ochorení prostredníctvom analýzy rečových a jazykových vzorcov. Hlavnými prínosmi bude štandardizácia diagnostického nástroja založeného na nahrávke rečových prehovorov testovanej osoby, ktorá umožní identifikovať osoby s rizikom prítomnosti kognitívnej poruchy rôznej príčiny, najmä však Alzheimerovej choroby. Nástroj umožní kvalitatívnu aj kvantitatívnu analýzu v prierezovom aj dlhodobom sledovaní danej osoby.

Výstupom projektu budú dva nové produkty a dve prihlášky registrácie práv duševného vlastníctva:

  • Výsledné softvérové produkty v ponuke žiadateľa:
  • Mobilná aplikácia EWA pre skorú detekciu Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení.
  • Webový a serverový softvér pre EWA central, ktorý bude slúžiť na zbieranie anonymizovaných údajov zo všetkých prebehnutých diagnostických testov a bude slúžiť ako zdroj údajov pre ďalšie vedecké bádanie, štatistické vyhodnocovanie a ako zdroj údajov pre dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie konkrétnej osoby.
  • Mobilná aplikácia BRAINTEST pre testovanie pamäte, všímavosti, pozornosti, IQ.
  • Prihlášky registrácie práv duševného vlastníctva:
  • Prihláška na ochranu spôsobu akým sa spracuje zvuk a text a spolu vytvoria vstupy pre umelú inteligenciu, ktorá vyhodnocuje pravdepodobnosť neurodegeneratívneho ochorenia.
  • Ochrana metód zisťovania detekcie Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení, týkajúca sa konkrétnych vyobrazení a konkrétnych otázok.

 

Miesto realizácie projektu

Projekt bude realizovaný hlavne na pracovisku AXON PRO s.r.o. v Bratislave, pričom parciálne výskumno-vývojové úlohy budú realizované partnermi v Bratislave.

 

Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 163 590,53 EUR

Nenávratný finančný príspevok:  982 190,82 EUR

 

Riadiaci a Projektový tím PEVŠ

Doc. RNDr. Eugen Ružický
Ing. Marián Klačanský
prof. Ing. Štefan Kozák PhD.
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.
RNDr. Ján Lacko, PhD.
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
MUDr. Kristína Kulcsárová
Mgr. Miriam Slavkovská , PhD. 
MUDr. Vladimír Haň, PhD.
Mgr. Ivan Miškiv

 

Harmonogram

Aktivity

Publicita

Plagát

Fotogaléria

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:

www.opii.gov.sk

www.mirri.gov.sk

www.opvai.sk

 

Link na stránku projektu AXON PRO:

https://www.axonpro.sk/project/ewa/