Najvyznamnejšie projekty a granty

Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ

, Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ

, Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ , Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ , Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ
, Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ , Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ , Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ

Názov projektu: Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy

Žiadateľ: Paneurópska vysoká škola n.o.

Sektor: súkromný

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os: Prioritná os 4 – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť  BSK

Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja terciárneho a ďalšieho vzdelávania

Kód výzvy: OPV-2012/4.2/04-SORO

ITMS kód projektu: 26140230012

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Partneri projektu

Prijímateľ NFP

Paneurópska vysoká škola n. o.

Ciele projektu:

B1 Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom projektu je Prispieť k rozvoju medzinárodnej spolupráce a kvality vzdelávania PEVŠ inovovaním študijných programov v anglickom jazyku Strategický cieľ projektu prispieva k naplneniu globálneho cieľa Operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“ tým, že realizáciou projektu prispejeme k – zlepšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania – zlepšíme spoluprácu s poprednými univerzitami v zahraničí- zlepšíme podmienky pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov pre zapojenie sa do medzinárodných sietí VŠ – prepojenie vysokoškolského vzdelávania s praxou cez inováciu študijných predmetov, bude zdôraznená aplikácia poznatkov do praxe (napr. aplikovaná

B3 Špecifické ciele projektu

1. Príprava študijného programu zameraného na medzinárodné podnikanie v anglickom jazyku s podporou medzinárodnej spolupráce

2. Príprava študijného programu Aplikovaná informatika v anglickom jazyku s podporou medzinárodnej spolupráce

3. Príprava študijného programu Školská a pracovná psychológia v profilových predmetoch v anglickom jazyku s podporou medzinárodnej spolupráce

Fakulty PEVŠ podieľajúce sa na splnení cieľov

Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta informatiky

Fakulta psychológie

 

Rozpočet projektu

Výška nenávratného finančného príspevku – zdroje ŠR SR a EÚ 95% 406.921,76 Eur
Vlastné zdroje PEVŠ n.o. 5% 21.416,94 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu 100% 428.338,70 Eu

Odborní garanti projektu

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

prof.Ing. Eduard Urban, PhD.                   odborný garant

Fakulta informatiky PEVŠ

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.             odborný garant

Fakulta psychológie PEVŠ

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.            odborný garant

Riadiaci tím projektu

Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.               projektová manažérka

Ing. Ľubica Ďurčová                                 finančná manažérka

Aktivity projektu

Projekt je logicky rozdelený na odborné aktivity, ktoré sú vnútorne štrukturované na samostatné bloky.

Aktivity Fakulty ekonómie a podnikania

1.1 Vytvorenie študijného programu Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania v anglickom jazyku

1.2 Príprava podmienok a vytvorenie podkladov pre výučbu Ekonomiky a manažmentu medzinár. podnikania

1.3 Pilotné overovanie študijného programu Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Aktivity Fakulty informatiky

2.1 Vytvorenie inovatívneho študijného programu Aplikovaná informatika v anglickom jazyku

2.2 Príprava učebne a vytvorenie podkladov pre výučbu Aplikovanej informatiky

2.3 Pilotné overovanie študijného programu Aplikovaná informatika v anglickom jazyku

Aktivity Fakulty psychológie

3.1 Vytvorenie inovatívneho študijného programu Školská a pracovná psychológia v anglickom jazyku

3.2 Modernizácia foriem, metód, prostriedkov vzdelávania programu Školská a pracovná psychológia

3.3 Pilotné overovanie študijného programu Školská a pracovná psychológia v profilových predmetoch

Harmonogram projektu

FEP FI FPS
Aktivita 1 01/2013 – 02/2015 01/2013 – 02/2015 01/2013 – 02/2015
Aktivita 2 04/2013 – 02/2015 06/2013 – 02/2015 06/2013 – 02/2015
Aktivita 3 01/2014 – 06/2015 02/2014 – 06/2015 09/2014 – 06/2015

Akt. 1 – Vytvorenie študijného programu
Akt. 2 – Príprava podmienok a ostatných podkladov
Akt. 3 – Pilotné overovanie študijného predmetu

Verejné obstarávanie

Prehľad plánovaných a zrealizovaných verejných zákazok v zmysle ZVO

Projekt: Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy

Predmet zákazky

Výpočtová technika – osobné počítače, prenosné počítače, ploché displeje, laserové tlačiarne, projektor, SW
Tovar/služba: tovar
Predpokladaná cena zákazky. 38759,45 EUR
Predpokladaný termín: prvý ½ rok 2013

Predmet zákazky

Prekladateľské služby – preklady a korekcie so SJ do AJ (skriptá, monografie a iné výstupy projektu)
Tovar/služba: služba
Predpokladaná cena zákazky: 43650 EUR
Predpokladaný termín: prvý ½ rok 2014

Predmet zákazky

Služby – grafická príprava, spracovanie a tlač publikácií (skriptá, monografie a iné výstupy projektu)
Predpokladaná cena zákazky: 57462 EUR
Predpokladaný termín: prvý ½ rok 2013

Predmet zákazky

Služby – komplexné grafické a vydavateľské služby, recenzné konanie, tlač publikácií (monografie)

Predpokladaná cena zákazky: 28400 EUR
Predpokladaný termín: prvý ½ rok 2014

Zoznam zmlúv

č. zmluvy: ESF2013_002
Názov: Kúpna zmluva na dodávky výpočtovej techniky (text)
Dátum uzatvorenia: 23. júla 2013
– doplnená
Dodatok č. 1
Dodatok č. 2

č. zmluvy: ESF_2013_001
Názov: Zmluva o dodávkach kancelárskych potrieb (text)
Dátum uzatvorenia: 30. júla 2013
č. zmluvy: ESF_2013_005

č. zmluvy: ESF_2014_005
Názov: Zmluva o dielo (text)
Dátum uzatvorenia: 9. júna 2014

č. zmluvy: ESF_2014_006
Názov: Zmluva o dielo (text)
Dátum uzatvorenia: 4. júla 2014

– doplnená:  Dodatok č. 1 /príloha k Dodatku č. 1/

č. zmluvy: ESF_2014_007
Názov: Zmluva o dielo (text)
Dátum uzatvorenia: 1. augusta 2014

Oznámenia v zmysle ZVO

Informácie zverejňované obstarávateľom v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO)

Správy o zákazkách podľa § 21 ods. 2 ZoVO
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky
Oznamy podľa § 9 ods. 9 ZoVO

23.7.2013
Terénne dopytovanie v rámci prieskumu obetí kriminality pre projekt prevencia kriminality
Dodávateľ: GFK SLOVAKIA, s.r.o.
19.07.2013

Letenky pre 4 osoby, Viedeň – Zurich – Manchester a späť
Dodávateľ: CK MALKO POLO, s.r.o.
06.09.2013
Letenky pre 5 osôb, Viedeň – Brusel a späť
Dodávateľ: CK MALKO POLO, s.r.o.
14.10.2013
Letenky pre 2 osoby, Viedeň – Helsinky a späť
CK MALKO POLO, s.r.o.
Informácie podľa § 41 ZoVO
18.12.2013
Formulár §41 Ostatné – Grafická príprava a tlač publikácií

4.1.2014
Oznámenie o otváraní častí ponúk označených ako kritéria, predložených do súťaže „Grafická príprava a tlač publikácií“

Informácie podľa § 44 ods. 2 ZoVO

12.12.2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Preklady a jazykové korekcie odborného textu zo SJ do AJ

4.3.2014

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Grafická príprava a tlač publikácií

Publicita

Dôležité linky:

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku:

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Hanulova 5/B

841 01 Bratislava

http://www.asfeu.sk/agentura/

Publicita a informovanosť

– informačné tabule a informačné plagáty o projekte sú umiestnené v priestoroch PEVŠ

– miesta realizácie projektu: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava; Tematínska 10, Bratislava

– príspevky o projekte v časopise LIKE

– informačná tabuľa projektu /120cm*120cm/

– plagát A4

– plagát A3

– počítačová učebňa aplikovanej informatiky FI PEVŠ