Najvyznamnejšie projekty a granty

Grantová činnosť 2012

Suma grantových prostriedkov z agentúry APVV

2.600,- € Fakulta ekonómie a podnikania Suma pridelená na druhý rok riešenia projektu.

 

Suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov

20.863,04,- € Fakulta ekonómie a podnikania Suma vyčerpaných výdavkov na projekt LEONARDO v roku 2012.

 

Suma ostatných výskumných grantov (okrem štrukturálnych)

9.000,- € Fakulta práva Grant poskytla Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.
1.550,- € Fakulta práva Grant/dar poskytla Nadácia tatra banka
5.502,- € Fakulta práva Inštitucionálny grant na výskum poskytla Paneurópska vysoká škola.
12950,- € Fakulta ekonómie a podnikania Pridelená dotácia na projekt AHELO realizovaný v roku2012.

 

VEGA

Fakulta ekonómie a podnikania Grant VEGA 1/0908/12 2012-2014 – “Fiškálna a menová politika a ich vplyv na medzinárodné podnikanie v štátoch EÚ“.

 

KEGA

Fakulta masmédií Grant KEGA 1 BVŠP – 4/2011- “Politická komunikácia, marketing a  propaganda: využitie moderných prvkov na Slovensku a skúsenosti zo  zahraničia“.

 

Interné vedecké granty

Fakulta ekonómie a podnikania Interný vedecký grant “Niektoré vybrané problémy procesu divergencie štátov eurozóny“.
Fakulta ekonómie a podnikania Interný vedecký grant “Komparácia nákladov a prínosov štátnej podpory v segmente MSP a veľkých podnikov s následnou analýzou systému štátnej podpory podnikania v medzinárodnom prostredí, v čase krízy, v porovnaní so Slovenskom“.
Fakulta masmédií Interný grant – V1001-IG: “Médiá a novinári na Slovensku 2010 – Analýza mediálneho sektora kreatívneho priemyslu“.
Fakulta masmédií Interný grant – V1002-IG: “Výskum kreatívnej reklamnej stratégie“

 

COST

Fakulta informatiky COST Action IC1104: “Random Network Coding and Designs over GF(q)” (financované z COST – European Cooperation in Science and Technology, čerpanie v roku 2013 → 500 € )