Najvyznamnejšie projekty a granty

Grantová činnosť 2013

Suma grantových prostriedkov z agentúry APVV

1.320,- € Fakulta informatiky Suma vyčerpaných výdavkov na projekt APVV – SK PT 0014-12 “Softvér a algoritmy Paralelizácia pre 4G simulácie”.
700,- € Fakulta informatiky Suma vyčerpaných výdavkov na projekt APVV – SK AT 0020-12 “Paralelné algoritmy a softvér pre programovateľné grafické procesory a bezdrôtové senzorové siete”.
8.069,- € Fakulta práva Suma vyčerpaných výdavkov na projekt na projekt APVV -0752-12 “Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku”.
8.126,- € Fakulta práva Suma vyčerpaných výdavkov na projekt na projektAPVV 0356-12 “Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky”.

 

Suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov v roku 2013

30.000,- € Fakulta masmédií Russian World Foundation Moscow (Russian Federation) č. 1091П/12-13 z 12.12.2013. “Médiá v interkultúrnom dialógu”.

 

Suma ostatných výskumných grantov (okrem štrukturálnych) v roku 2013

18.507,- € Fakulta práva 10.000,- € poskytla Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a sumu 8.507,- € je inštitucionálny grant na výskum, ktorý poskytla Paneurópska vysoká škola.

 

VEGA

Fakulta ekonómie a podnikania Grant VEGA 1/0908/12 2012-2014 – „Fiškálna a menová politika a ich vplyv na medzinárodné podnikanie v štátoch EÚ“.

 

Interné vedecké granty

Fakulta ekonómie a podnikania Interný vedecký grant „Komparácia nákladov a prínosov štátnej podpory v segmente MSP a veľkých podnikov s následnou analýzou systému štátnej podpory podnikania v medzinárodnom prostredí, v čase krízy, v porovnaní so Slovenskom“.