Najvyznamnejšie projekty a granty

Grantová činnosť 2014

Suma grantových prostriedkov z agentúry APVV v roku 2014

2.340,- €Fakulta informatiky (suma vyčerpaných výdavkov na projekt APVV – SK PT 0014-12 Softvér a algoritmy Paralelizácia pre 4G simulácie)
1.856,- €Fakulta informatiky (suma vyčerpaných výdavkov na projekt APVV – SK AT 0020-12 Paralelné algoritmy a softvér pre programovateľné grafické procesory a bezdrôtové senzorové siete)
48.700,26,- €Fakulta práva (suma vyčerpaných výdavkov na projekt na projekt APVV -0752-12 Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku)
55.778,50 €Fakulta práva (suma vyčerpaných výdavkov na projekt na projektAPVV 0356-12 – Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky)

Suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov v roku 2014

30.000,- €Fakulta masmédií Russian World Foundation Moscow (Russian Federation) č. 1091П/12-13 z 12.12.2013. Téma: Médiá vinterkultúrnomdialógu.
8.302,60 € – Fakulta informatiky International Visegrad Fund, Joint Research with Taiwan – č.projektu IVF–NSC 21280013 „The Smoke in the Chimney – An Intelligent Sensor-based TeleCare Solution for Homes“
2.000,- € – Fakulta informatiky (programy riadné Európskou komisiou – Názov výzvy:COST (ICT) Action IC1104 „Random Network Coding and Designs over GF(q))
0,- € – Fakulta psychológie – COST Action : IS1401 „Strengthening Europeans´ capabilities by establishing the European Literacy Network.“
12.223,- €Fakulta masmédií (Poskytovateľ :EPI-centrum, Jablonskeho 639/4 Praha „Projektovanie a tvorba audiovizualneho diela pre propagačné účely Absolutum Boutique Hotel, Jablonskeho 4, 17000 Praha.“)

Suma ostatných výskumných grantov (okrem štrukturálnych) v roku 2014

12.500 €Fakulta práva (Rada vlády SR pre prevenciu kriminality – VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) – 2014

VEGA

Fakulta ekonómie a podnikania – grant VEGA 1/0908/12 2012-2014 – „Fiškálna a menová politika a ich vplyv na medzinárodné podnikanie v štátoch EÚ“.
Fakulta ekonómie a podnikania – grant VEGA 1/0834/15 „Fiškálna a menová politika po veľkej recesii“
Fakulta práva – grant VEGA – 1/0763/15“ Metodológia interpretácie slovenského práva v kontexte eur. a medzinárodného práva“
Fakulta práva – grant VEGA – 1/0825/14 „Právny inštitút imunít štátu a jeho predstaviteľov v synergii medzinárodného a vnútroštátneho práva.“
Fakulta psychológie – grant VEGA 1/0574/12 „ Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika“

KEGA

Fakulta ekonómie a podnikania – KEGA 002 PEVŠ-4/2014 –„Aplikovaná priestorová štatistika pre ekonómov“

Interné vedecké granty

Fakulta ekonómie a podnikaniainterný vedecký grant „Komparácia nákladov a prínosov štátnej podpory v segmente MSP a veľkých podnikov s následnou analýzou systému štátnej podpory podnikania v medzinárodnom prostredí, v čase krízy, v porovnaní so Slovenskom“.

Fakulta právainterný vedecký grant „OPTIMALIZÁCIA PRÍPRAVY ŠTUDENTOV PRE ÚSPEŠNÚ PRÁVNICKÚ PRAX“