Fakulta práva

Fakulta práva má nového dekana

V akademickom roku 2016/2017 sa ujíma vedenia Fakulty práva PEVŠ nový dekan, doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., ktorý pôsobí na tejto fakulte od jej vzniku v roku 2004. Do funkcie dekana fakulty nastupuje v roku, kedy PEVŠ získala komplexnú akreditáciu, ktorú na jar 2016 podpísal minister školstva, vedy a výskumu SR. Je to dobrá štartovacia pozícia pre fakultu a jej hlavného predstaviteľa.

Na otázku, aká je jeho vízia ďalšieho smerovania fakulty a čo považuje za najdôležitejšie úlohy nastávajúceho akademického roka sa dekan Peter Potasch vyjadril: „Budem sa spolu s kolegami snažiť udržať mimoriadne vysoký štandard akreditovaného vzdelávania a posilniť praktické vzdelávanie orientované najmä na tzv. klinické vzdelávanie. Rozmer právneho vzdelávania vnímam nielen v rovine bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj v kontexte kontinuálneho vzdelávania už kvalifikovaných právnikov. Dôraz chcem klásť na študentov končiacich ročníkov v kontexte ich následného uplatnenia na pracovnom trhu (tzv. job assessments, pohovory potenciálnych zamestnávateľov s poslucháčmi priamo v priestoroch fakulty a pod.) Taktiež plánujem posilniť projektovú angažovanosť fakulty, zintenzívniť študentské a pedagogické mobility a v neposlednom rade budem hľadať spôsoby plnohodnotného etablovania Fakulty práva PEVŠ ako vzdelávacej inštitúcie aj mimo územia Slovenskej republiky“.

Príhovor dekana doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. k študentom si môžete prečítať TU.

<<< Späť