Fakulta práva

Fakulta práva sa zameria viac na prax

V akademickom roku 2017/18 ponúkne Fakulta práva PEVŠ študentom 1. a 2. stupňa štúdia práva niekoľko prakticky orientovaných študijných zameraní, ktoré im môžu pomôcť k lepšiemu uplatneniu po ukončení štúdia.
Vďaka absolvovaniu študijného zamerania Realitné právo môžu študenti 1. a 2. stupňa štúdia získať dostatok komplexných informácií a praktických zručností z oblasti právnych vzťahov, ktoré im pomôžu v rámci riadneho štúdia práva profilovať sa na odborníka schopného zastať okrem všeobecných právnických povolaní aj povolanie vysokoškolsky vzdelaného realitného makléra. Štúdiom atraktívneho zamerania  Európske právo sa študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia oboznámia nielen s problematikou práva Európskej únie, ale aj so súvisiacimi aspektmi medzinárodného práva. Nemenej významnou súčasťou štúdia je aj aktuálna problematika vo veciach azylového a humanitárneho práva. Športové právo si môžu k riadnemu štúdiu zvoliť študenti bakalárskeho stupňa štúdia a Medicínske právo bude v ponuke štúdia pre budúcich magistrov.

V čom môže byť Medicínske a Športové právo pre študentov atraktívne hovorí prodekanka fakulty JUDr. Andrea Erdösová, PhD.Medicínske právo je novým zameraním, ktoré vyplynulo z potrieb aplikačnej praxe a dopytu po právnikoch, ktorí by sa dokázali orientovať v oblasti právnych a mimoprávnych noriem upravujúcich zdravotnú starostlivosť, regulujúcich vzťah lekára a pacienta, či systém verejného zdravotného poistenia. Študenti tohto zamerania by sa mali sústrediť na problematiku vedenia zdravotnej dokumentácie, riešenia pracovnoprávnych a administratívnoprávnych otázok.” Študijné zameranie Medicínske právo sa bude venovať problematike progresívnych vedeckých a celospoločenských zmien, s ktorými sa stretáva bioetika a medicína. Študenti sa tak môžu venovať ochrane osobnostných práv ako aj prípadným trestnoprávnym a občianskoprávnym dôsledkom právnej zodpovednosti v medicíne. Budú mať možnosť získať solídne znalosti vnútroštátnej i európskej legislatívy, podobne ako aj výsledkov rozhodovacej činnosti vnútroštátnych a medzinárodných súdov.

Prečo by sa mali študenti zaujímať o Športové právo, vysvetľuje ďalej prodekanka Erdösová: „Dostávajú sa k nám informácie z praxe, že chýbajú odborníci, ktorí by rozumeli právnej problematike, týkajúcej sa otázok ochrany práv športovcov, predovšetkým ochrany ich zdravia, bezpečnosti športových podujatí, antidopingovej politiky, problematiky športových sporov, ako aj právnych vzťahov štátu k športovcom, športovým zväzom a pod. Štúdiom tohto zamerania ide nielen o príležitosť prepojiť teóriu s praxou a ponúknuť tak študentom atraktívny doplnok všeobecného študijného programu Právo, ale aj zvýšiť hodnotu vzdelania pre tých, ktorí sa aktívne venujú športu a premýšľajú nad prepojením svojich športových aktivít s budúcou právnickou profesiou.“

<<< Späť