Fakulta práva

Konferencia „Trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násilia“

Ústav verejného práva Fakulty práva PEVŠ organizuje v rámci riešenia vedecko-výskumnej úlohy na základe projektu APVV- 15-0644  „Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia“  vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom „Trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násilia“ . Konferencia sa bude konať  dňa 25. apríla 2019  v priestoroch Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova ul. 20, 821 02 Bratislava .

Cieľom konferencie je zistiť trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násilia z pohľadu hmotnoprávnych,   procesnoprávnych, kriminalistických  a kriminologických aspektov skúmanej problematiky. Okrem prezentácie vedeckých poznatkov a názorov s uvedeným zameraním, si organizátori kladú za cieľ vytvoriť o možnostiach riešenia tohto negatívneho spoločenského fenoménu aj zodpovedajúcu diskusnú platformu pre ďalšiu vedeckú diskusiu.  Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov, vydaný v renomovanom vydavateľstve s prideleným ISBN kódom, ktorý bude poštou distribuovaný účastníkom konferencie.

<<< Späť