Fakulta práva

Online konanie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

V zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor si Vás dovoľujem informovať, že  13. januára 2022 o 13:00 hod. sa uskutoční on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams:

habilitačná prednáška na tému: Núdzové opatrenia členských štátov prijaté v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 z pohľadu práva Únie a obhajoba habilitačnej práce: Zásada lojality v práve Európskej únie

JUDr. Andreja Karpata, PhD., Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov Medzinárodné právo.

Habilitačná práca je dostupná na dekanáte Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava.

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

<<< Späť