Fakulta práva

Štúdium práva je cesta k realizácii investičných projektov

Štúdium práva na PEVŠ umožňuje študentom absolvovať nielen základné predmety ako ústavné či správne právo, ale kladie sa veľký dôraz na prax, kedy študenti môžu získať pracovné skúsenosti priamo na súdoch, v notárskych a advokátskych kanceláriách. Akým spôsobom kvalitná študentská prax ovplyvňuje kariérny úspech? Rozprávali sme sa s úspešným absolventom Fakulty práva PEVŠ, JUDr. Marekom Singhofferom.

 

Štúdium práva na PEVŠ JUDr. Marek Singhoffer využil aj tak, aby pracoval v renomovaných advokátskych kanceláriách, ktoré sa zameriavali na právne poradenstvo v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, na oblasť obchodno-záväzkových vzťahov a nehnuteľností a na sporovú agendu. Po ukončení štúdia na Fakulte práva pracoval pre medzinárodnú spoločnosť ako aj pre jednu z najlepších slovenských advokátskych kanceláriiako advokátsky koncipient. Na týchto pozíciách nazbieral vzácne skúsenosti, ktoré sa pre neho stali vstupenkou k súčasnej pozícii.

R: Kde v súčasnosti pracujete?

MS: V súčasnosti pôsobím na pracovnej pozícii právnik vo významnej a stabilnej spoločnosti, ktorá uskutočňuje činnosti súvisiace s prípravou a výstavbou priemyselných parkov a zón pre zahraničných investorov. Pri tejto činnosti spolupracujeme hlavne so štátnymi inštitúciami, vyššími územnými celkami, mestami, obcami, správcami inžinierskych sietí a súkromnými zahraničnými investormi. Spoločnosť ďalej zabezpečuje prípravu územia a výkup pozemkov pre investorov a súvisiace práce s vybudovaním infraštruktúry pre regionálny rozvoj. Nakoľko som jediným interným právnikom spoločnosti denne sa venujem poskytovaniu právneho poradenstva v oblasti práva real estate, developmentu a obchodného práva. Poskytujem komplexné právne poradenstvo vedeniu spoločnosti ako aj jej zamestnancom, a to najmä v rámci realizácie investičných projektov. Okrem týchto činností sa venujem aj kontinuálnej právnej podpore pri riadení a implementácii projektov. Náplňou mojej práce je tiež príprava interných noriem a predpisov po právnej stránke, komunikácia s externými partnermi, advokátskymi kanceláriami a orgánmi štátnej a verejnej správy, ale aj monitoring novej legislatívy a legislatívnych zmien týkajúcich sa činnosti spoločnosti a následné zabezpečenie ich implementácie.

Štúdium práva a práca

R: Ako ste získali túto prácu?

MS: V rámci svojej praxe ako advokátsky koncipient som mal možnosť spolupracovať s jednou z najväčších developerských spoločností na Slovensku. Keďže som sa pohyboval v oblasti real estate a developmentu, dozvedel som sa o spoločnosti poskytujúcej poradenstvo a podporu pri realizácií veľkých investičných projektov pre zahraničných investorov na Slovensku. Činnosť a pôsobenie tejto spoločnosti umocnil môj záujem pre ňu pracovať a podieľať sa tak na realizácii investičných projektov, ktoré podporujú rozvoj Slovenskej republiky.

R: Čo vás na vašej práci baví najvac?

MS: Myslím si, že každý z nás má nejakú predstavu o svojej vysnívanej práci, ktorá ho baví a v ideálnom prípade dokáže priniesť aj dostatok peňazí. Nikto vám však nedokáže predpovedať, čo vás v živote urobí šťastným. Nikto z nás si nevie presne zapamätať, v akej situácii bol šťastný, pretože si vždy zapamätáme len koniec udalosti, a nie celý jej priebeh. Avšak práve predstava dokonalej práce je pre každého iná. Myslím, že nie vždy záleží na plate, úrovni stresu, typu spoločnosti, ale hlavne záleží na tom, či je práca pútavá a podmanivá. Práca by mala človeka zaujať, udržať pozornosť a dať mu zmysel. Môžem pokojne povedať, že práca v právnej oblasti real estate a developmentuspĺňa moju predstavu práce, ktorej by som sa chcel aj vo svojej ďalšej kariére a profesijnom živote venovať, nakoľko ma napĺňa.

R: Čo vás čaká v budúcnosti? Aké sú vaše profesijné plány?

MS: V blízkej budúcnosti by som chcel absolvovať advokátske skúšky ako ďalší stupeň vzdelávania. Nadobudnuté skúsenosti budem určite aplikovať v mojej ďalšej kariére a naďalej sa plánujem naplno venovať získavaniu skúseností v oblasti real estate a developmentu, aby som sa mohol ďalej posúvať v mojom profesijnom živote. Prípadne by som všetky získané skúsenosti časom rád sprostredkoval širokej verejnosti prostredníctvom publikačnej činnosti

R: Pomohlo vám štúdium práva na PEVŠ počas kariéry?

MS: Pomohlo mi najmä získané vzdelanie, odborná prax počas štúdia a následný výkon práce koncipienta v jednej z najlepších advokátskych kancelárii na slovenskom trhu. Stali sa  zárukou toho, že budem pripravený posunúť sa v mojej kariére ďalej. Odborné vedomosti nadobudnuté počas štúdia a hlavne na pozícií koncipienta mi umožnili získať súčasnú prácu, keďže pre ňu spĺňam všetky predpoklady.

R: Bola už počas školy toto Vaša práca snov? Čo ste si počas školy predstavovali, že budete robiť?

MS: Počas štúdia na právnickej fakulte som ako študent pracoval pre dve renomované slovenské advokátske kancelárie, v ktorých som sa venoval právnej agende vo všetkých oblastiach práva a asistoval koncipientom a advokátom. V tom čase som ešte vôbec nemal predstavu akej oblasti práva sa budem po úspešnom zvládnutí štátnic venovať a nechcel som sa už počas štúdia profilovať len na jednu oblasť. V priebehu tejto praxe som zistil, že sporová agenda nie je úplne tou správnou oblasťou práva, ktorú chcem v budúcnosti vykonávať. Po úspešnom absolvovaní štátnic som sa chcel venovať hlavne nesporovej agende. V tejto oblasti som sa doteraz aj zostal.

R: Ktoré predmety vás v škole najviac bavili a prečo?

MS: Na právnickej fakulte je množstvo predmetov, ktoré musíte absolvovať aj napriek tomu, či vás niektorý z nich baví alebo nebaví. Osobne považujem každý jeden predmet za dôležitý, nakoľko vám dá prehľad o právnej problematike, ktorá je nanajvýš obšírna a vyžaduje si celoživotné vzdelávanie a dôkladnú prípravu. Pre mňa sa stalo obchodné právo najrelevantnejším predmetom celého štúdia. Semináre k obchodnému právu boli vedené odborníkmi pútavo a s veľkým praktickým prínosom. Vedel som to následne výborne zúročiť a rozvíjať počas študentskej praxe v advokátskych kanceláriách. Práve preto som si obchodné právo vybral ako voliteľný predmet na štátniciach.

R: Čo by ste odporučili súčasným a budúcim študentom PEVŠ?

MS: Zvoliť ten správny smer nie je vôbec jednoduché a je možné, že pokiaľ by sa človek mal možnosť ešte raz rozhodnúť, zvolil by si inú cestu. Veľká časť absolventov stredných škôl si nie je istá, v akej oblasti sa chce realizovať. Faktom však ostáva, že je len malé množstvo jedincov, ktorí vedia, čo by chceli v budúcnosti robiť a kam smerovať. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby ich budúca oblasť štúdia bavila, poskytovala stabilitu, zábavu, inšpiráciu a sebarealizáciu. Študenti vysokých škôl sa nachádzajú v akomsi prípravnom období kariéry, a to je jedným z najdôležitejších období pre každého jednotlivca, nakoľko vytvára budúce smerovanie v profesijnom živote. Každý hľadá aký typ školy, respektíve študijného oboru bude ten ideálny. Myslím si, že to však v dnešnej dobe úplne neznamená, že táto voľba bude konečná a nemenná. Dnes veľa ľudí pracuje v iných povolaniach, než ktorým sa vyučili, alebo v iných odboroch, než ktoré vyštudovali. V prípade, ak ste sa rozhodli, že sa chcete stať v budúcnosti právnikom mojím hlavným odporúčaním je, aby ste štúdium práva a tých päť rokov strávených na právnickej fakulte venovali získavaniu praktických skúsenosti. Venujte svoj čas osobnému rozvoju a praxujte v advokátskej kancelárii, respektíve stážujte na súde, prokuratúre, exekútorskom alebo notárskom úrade. Tieto skúsenosti sú veľmi cenné a nenahraditeľné nie len pre vašu ďalšiu kariéru, ale pomáhajú aj pri samotnom štúdiu, ktoré je tak jednoduchšie a účelnejšie. Zároveň pracujte na sebadisciplíne, pretože ak budete na vysokej škole len márniť svoj čas, už to nikdy úplne nedobehnete. Na pracovnom trhu bude veľmi veľa ľudí, ktorí ten čas nepremrhali.

<<< Späť