Fakulta práva

Vychádza unikátna knižná publikácia Reprodukčné a sexuálne práva

V týchto dňoch sa na knižný trh dostáva kniha Reprodukčné a sexuálne práva, prvá komplexná publikácia na túto tému na Slovensku, určená pre odbornú aj laickú verejnosť. V čase, keď na Slovensku vidíme neustálu snahu obmedzovať interrupcie, predpisovať slobodnú vôľu pri využití metód asistovanej reprodukcie či využívania metód antikoncepcie. To je podľa autorského kolektívu odborníkov z oblasti práva a medicíny zjavná tendencia k zasahovaniu do osobnej voľby a preferencií v sexuálnom a rodinnom živote. Autorský tím sa touto publikáciou pokúsil prispieť odborným pohľadom na problematiku reprodukcie a práv s ňou súvisiacich, ako aj sexuálnych práv v širšom význame.

„Z medicínskeho hľadiska je primárnym cieľom ochrániť reprodukčné zdravie žien. V rôznych kontextoch problematiky je to všeobecne snaha o zníženie rizík retranzícií, využívanie správnej a čo najmenej invazívnej antikoncepcie a foriem interrupcie. Vždy musíme postupovať výhradne odborne a empaticky, aby náš prístup smeroval k ochrane života a zdravia pacientov,“ hovorí spoluautor, gynekológ Erik Dosedla.

„Spolupráca 6- členného autorského tímu trvala takmer rok, čo odráža viacero faktorov. Je tu zrejmý medziodborový prístup, pričom je treba zladiť štýl a formu písania, ako aj pracovnú vyťaženosť a klinickú i ambulantnú prax viacerých autorov. Okrem toho, legislatívna situácia pokiaľ ide o usmernenia, štandardný postup pri tranzíciách sa  menili a bolo treba aktualizovať aj samotný text,“ spomína ďalšia spoluautorka, právnička Erdősová a dodáva: „V oblasti reprodukčných práv a citlivých otázok sexuálneho zdravia nám stále chýba potrebná osveta. Pri tvorbe sme vnímali aj množstvo konšpirácií, popierania vedeckých faktov a politizovania týchto tém. Po prečítaní našej publikácie sa čitatelia v tejto problematike zorientujú, no je isté, že sme nepokryli všetky otázky a diskutované problémy praxe.“

Autorský kolektív je zložený z lekárov, popredných odborníkov v oblasti gynekológie, psychiatrie-sexuológie, psychologičky, ale aj právnikov, ktorí sa týmto témam dlhodobo venujú a vnímajú ich cez prizmu garancie základných práv a slobôd jednotlivca a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti medzinárodného práva. Citlivé a vysoko odborné témy sú napriek tomu podané zrozumiteľne a čitateľsky prijateľnou formou, aby publikácia plnila aj vzdelávací a osvetový cieľ. Okrem toho by mala vyplniť vákuum na knižnom trhu, pokiaľ ide o viacodborový prístup k témam, ktoré sa zo svojej podstaty dotýkajú rôznych oblastí. Výhradne odborný prístup autorov, ktorí pôsobia v klinickej praxi a sú zároveň z akademického prostredia nielen zvyšuje celkovú úroveň publikácie, ale ju aj zbavuje zbytočných hodnotových, ideologických, či politických zaťažení.

Kniha, ktorá vychádza vo vydavateľstve odbornej literatúry Wolters Kluwer SR, je určená pre lekárov, právnikov, psychológov, študentov medicíny, práva, sociálnej práce, psychológie, terénnych pracovníkov, zákonodarcov a politikov, učiteľov ale aj pre širokú verejnosť, teda všetkých, ktorých táto dôležitá téma zaujíma.

https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/reprodukcne-a-sexualne-prava.p6335.html

Informácia o knihe a autoroch stručne

 

Doc. MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA – Doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD. – JUDr. PhDr. Lilla
Garayová, PhD. – PhDr. Katarína Jandová, PhD. – Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD. – MUDr. Dana Šedivá, 2023 : Reprodukčné a sexuálne práva
(Z pohľadu medicíny, práva a psychológie): Wolters Kluwer SR, s.r.o., 2023

 

Doc. MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA študoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od promócie v roku 2005 pracuje až do súčasnosti na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Nemocnici AGEL, Košice-Šaca, a.s., kde v súčasnosti zastáva funkciu prednostu kliniky. Od roku 2012 pôsobí ako odborný konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je držiteľom 3 atestácii v špecializačných odboroch gynekológia a pôrodníctvo, materno-fetálna medicína a zdravotnícky menežment a financovanie.

V roku 2017 získal vedecko-akademickú hodnosť Ph.D. vo vednom odbore Experimentálni chirurgie na 1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 2021 habilitoval vo vednom odbore „Gynekológia a pôrodníctvo“. Odborné vedomosti si dopĺňal na početných školeniach a je držiteľom viacerých medzinárodných certifikátov. V klinickej praxi sa venuje najmä perinatológii, materno-fetálnej medicíne, prenatálnej diagnostike a laparoskopickej gynekologickej operatíve. Je členom komisie pre prenatálnu ultrazvukovú diagnostiku Českej společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii (CSUPG ČLS JEP), podpredsedom ultrazvukovej sekcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS SLS). Je členom Medzinárodnej spoločnosti pre ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (ISUOG), Českej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti (ČGPS ČLS JEP). Je vedúcim redaktorom internetového profesného portálu www.gynstart.cz a časopisu Actual Gynecology and Obstetrics. V roku 2017 bol menovaný riaditeľom Ian Donald School of Ultrasound pre Slovenskú republiku.

V roku 2012 získal v Českej republike cenu prof. Čecha za najlepšiu vedeckú prácu.

 

Doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD. vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. V rámci pôsobenia v advokácii sa odborne venovala ústavnému právu, ľudským právam, tlačovému právu a ochrane osobnosti. V ostatnom období sa zúčastnila na viacerých vedecko-výskumných projektoch, medzi inými ako členka výskumného tímu v oblasti medicínskeho práva (Univerzitný vedecký park UK), tiež v riešiteľsko-manažérskej pozícii v multidisciplinárnom projekte Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií (2016-2020). V súčasnosti pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, kde sa venuje oblasti medzinárodného a európskeho práva, medzinárodnej a európskej ochrane ľudských práv, medicínskemu právu a bioetike. Je autorkou viacerých publikácií a vedeckých štúdií v oblasti ľudských práv, medicínskeho práva, európskeho práva a právnej komparatistiky. Prednášala na Právnickej fakulte UK, v ČR, ako aj na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách. Je členkou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo a členkou Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Od roku 2020- 2023 pôsobila ako členka Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD. je prodekankou pre bakalárske a magisterské štúdium a medzinárodné vzťahy Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Pracovne pôsobí na Ústave medzinárodného a európskeho práva Paneurópskej vysokej školy, ako aj na Univerzite Komenského v Bratislave a zároveň vykonáva prax v oblasti medzinárodneho práva.  Vo svojej odbornej a publikačnej praxi sa zameriava na medzinárodné rodinné právo, práva detí a ochranu ľudských práv. Ovláda 9 cudzích jazykov, v ktorých aj pravidelne publikuje a prednáša. Je členkou Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, Slovenskej asociácie európskeho práva, Európskej asociácie medzinárodného práva súkromného a Medzinárodnej spoločnosti rodinného práva. Je členkou redakčných rád viacerých domácich a zahraničných vedeckých časopisov, medzi nimi Central European Journal of Comparative Law; Institutiones Administrationis – Journal of Administrative Sciences a Paneurópske právnické listy. V súčasnosti je jednou z kľúčových odborníčok Siete stredoeurópskych profesorov pod koordináciou Inštitútu porovnávacieho práva Ferenca Mádla. Je autorkou niekoľkých desiatok odborných a vedeckých prác z oblasti medzinárodneho práva. Prednášala na právnivkých fakultách v Maďarsku, Česku, Poľsku, Rakúsku, Grécku, Mexiku, Belgicku, USA, Peru, Holandsku ako aj na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách. Vyštudovala Právo na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Japonský jazyk a medzikultúrnu komunikíciu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.et PhD. je absolventom Lekárskej fakulty (1996) a Právnickej fakulty (2002) Univerzity Komenského. V rokoch 1996 – 2009 pôsobil ako asistent a neskôr ako odborný asistent na Ústave súdneho lekárstva LF UK. Atestoval z patologickej anatómie (1999) a súdneho lekárstva (2003). V roku 2003 obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity rigoróznu prácu na tému „Znalec a znalecký posudok v trestnom konaní“. Peter Kováč je Of Counsel v bratislavskej kancelárii Kinstellar. Zameriava sa na sektory biologických vied a zdravotnej starostlivosti, riešenie sporov, dodržiavanie predpisov, riziká a citlivé vyšetrovania a TMT.

Od roku 2003 pôsobí pedagogicky na katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity ako odborný asistent. Od roku 2008 je partnerom znaleckej organizácie forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o.. Je autorom niekoľkých desiatok odborných a vedeckých prác z oblasti forenznej medicíny a práva.

 

MUDr. Dana Šedivá ukončila štúdium medicíny v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava (1996). Absolvovala 4 atestácie v odborov psychiatria, psychiatrická sexuológia a manažment v zdravotníctve. Od absolvovania súdnoznaleckej skúšky (2007) je súdnou znalkyňou v odboroch psychiatria a sexuológia. Pôsobila v  Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie (1997-2007), ako vedúca úseku ochranných protitoxikomanických a protialkoholických liečení v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov (2007), neskôr ako primárka Psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava (2008-2018). Od r. 2019 sa venuje súkromnej ambulantnej praxi. Je aktívnou prednášateľkou a organizátorkou odborných podujatí s tematikou sexuológie, sústavného pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania lekárov. Je členkou redakčnej rady časopisu Sexuológia. Od roku 2014 je viceprezidentkou Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS.

 

PhDr. Katarína Jandová, PhD. vyštudovala odbor psychológia na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Od r. 1987 do r. 2003 pracovala ako psychológ, po získaní špecializácie v r. 1991 ako klinický psychológ na 1. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a FN Bratislava a od r. 2003 až po súčasnosť pracuje ako  klinický psychológ na 1. gynekologicko-pôrodníckej klinike UNB a SZU Bratislava. Od r. 2015 pôsobí ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre psychológiu a je členkou Akreditačnej komisie MZ SR a od r. 2021 je členkou predsedníctva Akreditačnej komisie MZ SR. Je vedúcou Odbornej pracovnej skupiny MZ pre tvorbu Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia a vedúcou Odbornej pracovnej skupiny MZ pre tvorbu štandardných klinických postupov pre odbor klinická psychológia. V rámci pedagogickej činnosti sa zameriava na psychosomatiku a behaviorálnu medicínu a pri výučbe študentov medicíny na LF UK na problematiku lekárskej sexuológie. Je lektorkou aj v rámci špecializačného nadstavbového štúdia v odbore Sexuológia.

V klinickej praxi sa venuje najmä psycho-somatickým aspektom v gynekológii a pôrodníctve, prevencii popôrodných psychických porúch a otázkam psychologickej sexuológie.

Je členkou výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti SLS (SSS), vedeckou sekretárkou Sexuologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, je členkou Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS (SGPS) a predsedníčkou správnej rady Asociácie klinických psychológov Slovenska. Je členkou International Society of Sexual Medicine (ISSM), European Society of Sexual Medicine (ESSM) a České společnosti pro sexuální medicínu (ČSSM).

Je členkou redakčnej rady odborného časopisu SSS Sexuológia.

 

Kontakt

Doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

andrea.erdosova@gmail.com

<<< Späť