doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD., D. E. A.

doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD., D. E. A.


Žiadosť o vymenúvacie konanie v odbore 3. 4. 8 Medzinárodné právo, podaná 21. novembra 2018, interný uchádzač

Životopis

Najvýznamnejšie vedecké práce

 

Predseda komisie:

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., profesor, medzinárodné právo, ústav medzinárodného a európskeho práva FP PEVŠ, interný/domáci

Členovia komisie:

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. medzinárodne uznávaný vedecký pracovník, teória práva, Ústav štátu a práva SAV, Slovenská akadémia vied Bratislava, externý/domáci

Dr. h. c. prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., medzinárodne uznávaný vedecký pracovník, teória práva, Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, PF UPJŠ Košice, externý/domáci

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab., profesor, ústavné právo, katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha, externý/zahraničný

 

Oponenti:                  

prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc., profesor, európske právo, katedra evropského práva, PF UK Praha, externý/zahraničný

prof. JUDr. Ján Svák DrSc., profesor, medzinárodné právo, katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, PF UK Bratislava, externý/domáci

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., profesor, medzinárodné právo,  katedra medzinárodného práva, PF UK Praha, interný/zahraničný

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady

 

Dňa 10. decembra 2019 bol vymenovaný prezidentkou SR za profesora v odbore medzinárodné  právo.