JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M

JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M


Žiadosť o habilitačné konanie podaná 30. septembra 2019

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: medzinárodné právo

Životopis

Názov habilitačnej práce: Norimberské zásady ako základ medzinárodného trestného práva

Predseda komisie: 

prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.profesor, medzinárodné právo, Ústav medzinárodného a európskeho práva, FP PEVŠ, interný/domáci

Členovia komisie:

doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M. PhD. docent, právo Európskej únie, Katedra medzinárodného a európskeho práva, PF UP Olomouc, externý/zahraničný

doc. JUDr. Dagmar LANTAJOVÁ, PhD., docent, medzinárodné právo, Katedra medzinárodného a európskeho práva, PF TU Trnava, externý/domáci

 

Oponenti:

prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc., profesor, medzinárodné právo,  Katedra medzinárodného práva, PF UK Praha, externý/zahraničný

doc. JUDr. Juraj JANKUV, PhD., docent, medzinárodné právo, Katedra teórie práva a ústavného práva, PF TU Trnava, externý/domáci

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., DEA, docent, medzinárodné právo, Ústav medzinárodného a európskeho práva, FP PEVŠ, interný/domáci

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina vedeckej rady

Konanie ukončené dňa 1. mája 2020 vymenovaním za docentku v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov medzinárodné právo.