Fakulta práva

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.08
Konzultačné hodiny: streda 10.30 - 11.30
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com


Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. (nar. 1968) absolvoval Akadémiu Policajného zboru v Bratislave v roku 1999 s vyznamenaním. Za výsledky počas štúdia mu bola udelená Cena Grand Prix Ľudovej banky pre najlepších vysokoškolákov. V rokoch 2001 až 2002 absolvoval doplňujúce vzdelanie na získanie pedagogickej spôsobilosti V roku 2003 ukončil doktorandské štúdium a bola mu udelená vedecko-pedagogická hodnosť philosophiae doctor (PhD.) vo vednom odbore kriminológia, kriminalistika. Po úspešnom habilitačnom konaní na Akadémii Policajného zboru v Bratislave bol v roku 2005 vymenovaný za docenta v odbore bezpečnostné služby. V roku 2006 vykonal špeciálnu štátnu skúšku z anglického jazyka v odbore prekladateľstvo na  Štátnej jazykovej škole v Bratislave. V roku 2011 úspešne absolvoval inauguračné konanie na Paneurópskej vysokej škole a  bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora v odbore trestné právo.

Od roku 1999 až do roku 2007 pôsobil na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent na katedre trestného práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave, kde bol neskôr vedúcim katedry. Od roku 2006 pôsobil ako docent trestného práva na Ústave verejného práva Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy práva, od roku 2010 Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V rokoch 2007 až 2015 vykonával na Fakulte práva dve funkčné obdobia funkciu prodekana pre magisterské štúdium, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie.  Od roku 2011 je profesorom trestného práva a zároveň aj vedúcim Oddelenia trestného práva, kriminalistiky a kriminológie a od roku 2016 aj riaditeľom Centra vedy, výskumu a projektovej činnosti Fakulty práva, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Je autorom resp. spoluatorom viacerých učebníc, monografií, komentárov, veľkého množstva vedeckých štúdií, vedeckých prác a odborných článkov z oblasti trestného práva a trestného práva Európskej únie. Na Fakulte práva je garantom magisterského štúdia v odboru právo, doktorandského štúdia v odbore trestné právo a habilitačného a vymenúvacieho konania v odbore trestné právo.

Viedol odbornú prípravu viacerých doktorandov a v súčasnosti je školiteľom ďalších doktorandov. Je tiež členom odborových komisií pre obhajoby dizertačných prác v odbore trestné právo, bol členom komisií pre habilitačné konanie  a inauguračné na vysokých školách v Slovenskej republike a Českej republike.

Okrem vedecko-pedagogického pôsobenia, pôsobí aj v legislatívnej oblasti. V rokoch 2014 bol členom pracovnej skupiny MS SR pre tvorbu legislatívy a implementáciu projektu elektronického monitorovania. V tom istom roku bol tiež členom pracovnej skupiny MS SR  k príprave transpozície smernice ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. V roku 2015 bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny MS SR pre prípravu Európskej siete pre práva obetí. V roku 2018 bol ministrom spravodlivosti vymenovaný za člena pracovnej skupiny MS SR zameranej na využívanie alternatívnych trestov a zefektívnenia využívania elektronického systému monitorovania osôb v gescii Ministerstva spravodlivosti SR. Od roku 2017 pôsobí ako člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 7: Právo a medzinárodné vzťahy.

V rámci vedeckej činnosti bol riešiteľom viacerých vedeckovýskumných úloh.  V súčasnosti je zodpovedným riešiteľom vedecko-výskumného projektu „Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom informačno-technických prostriedkov“, ktorý je financovaný z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Pedagogické aktivity sú orientované na predmety Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné a Trestné právo Európskej únie, v ktorých zabezpečuje vyučovací proces vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia na Fakulte práva Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Výber z publikačnej činnosti:

AAA1

Optimalizácia prípravného konania trestného / Jaroslav Ivor et al. – 1. vyd. – Praha : Leges, 2017. – 608 s. [43 AH ]. – (Teoretik). – ISBN 978-80-7502-216-5.

[Ivor, Jaroslav (20%) – Chylo, Juraj (10%) – Perhács, Zoltán (10%) – Polák, Peter (20%) – Štift, Peter – Zanovit, Ján (10%) – Záhora, Jozef (20%)]

2017AAA0006

 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 

AAB1

Zaistenie vecí na účely trestného konania / Jozef Záhora. – 1. vyd. – Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2005. – 181 s. : il. – ISBN 80-8054343-7.

[Záhora, Jozef (100%)]

Ohlasy:

2008

[4] ČENTÉŠ, Jozef, Marta KOLCUNOVÁ. Rozhodovanie o vrátení vecí v trestnom konaní. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. ISSN 1335-6461, 2008, roč. 60, č. 6-7, s. 970.

2011

[4] CUĽBA, Martin. K zaisťovaniu omamných a psychotropných látok (niekoľko inšpirácií nielen pre vyšetrovateľa PZ). In Akademické akcenty : zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 9. septembra 2010. Žilina : Eurokódex, 2011. ISBN 978-80-89447-39-8, s. 190.

[4] CUĽBA, Martin. Niekoľko poznámok k inštitútu vydania veci z pohľadu praxe vyšetrovateľa PZ. In Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 9. februára 2011 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej škole v Bratislave konanej pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J. E. pána doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc.. Žilina : Eurokódex, 2011. ISBN 978-80-89447-57-2, s. 333.

2005AAB R003

 

AAB2

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár / Jozef Záhora, Ivan Šimovček. – [1. vyd.]. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. – 342 s. [23,16 AH]. – ISBN 978-80-8168-413-5.

[Záhora, Jozef (85%) – Šimovček, Ivan (15%)]

Ohlasy:

2016

[3] FRYŠTÁK, Marek, Jozef ČENTÉŠ, Jaroslaw SZCZECHOWICZ et al. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). Brno: Masaryk University, 2016. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, no. 566. ISBN 978-80-210-8382-0, s. 151.

[4] KLIMEK, Libor. Turayová, Y.-Tobiášová, L.-Čentéš, J. a kol.: Trestná zodpovednosť právnických osôb : vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Právny obzor. 2017, roč. 100, č. 1. ISSN 0032-6984, s. 96.

2017

[4] TURAY, Lukáš. Niekoľko úvah o trestnej zodpovednosti právnikov. In Legal point. 2017, roč. 5, č. 1-2. ISSN 1339-0104, s. 55.

[3] TALLOVÁ, Barbora. Využitie trestno-procesného inštitútu odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky pri dokazovaní trestnej činnosti právnických osôb. In Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní : zborník vedeckých príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 23. marca 2017. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-206-6, s. 260.

[3] KLIMEK, Libor, Bystrík ŠRAMEL. Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii. Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-581-1 ; 978-80-8168-581-1 (eBook), s. 152, 220.

2018

[4] KUBIČKA, R.. Podmienky trestnej zodpovednosti za účastníctvo. In Právny obzor. 2018, roč. 101, č. 4. ISSN 0032-6984, s. 411.

2016AAB0002

 

AAB3

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach / L. Klimek, J. Záhora, K. Holcr. – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. – 444 s. [28,3 AH]. – ISBN 978-80-8168-538-5.

[Klimek, Libor (60%) – Záhora, Jozef (30%) – Holcr, Květoň (10%)]

Ohlasy:

2016

[5] IVOR, Jaroslav. Klimek, L., Záhora, J., Holcr, K.: Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach. In European review of public law: ERPL. 2016, vol. 28, no. 3. ISSN 1105-1590 ; 2310-6514 (online), s. 1209-1211.

2017

[4] IVOR, Jaroslav. Monitorovanie kamerovým systémom ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní [Monitored by CCTV as evidence in criminal proceedings]. In „Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam“ : zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017. ISBN 978-80-8152-493-6, s. 19.

[6] ŠRAMEL, Bystrík. Klimek, L. – Záhora, J. – Holcr, K.: Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach. In Justičná revue. 2017, roč. 69, č. 8-9. ISSN 1335-6461, s. 1102-1103.

[3] VANČÍKOVÁ, Nina. Príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 Trestného poriadku. In Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní : zborník vedeckých príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 23. marca 2017. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-206-6, s. 90.

C-AKR

2016AAB0009