Fakulta práva

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.08
Konzultačné hodiny: Štvrtok: 10:30 - 11:30 alebo iný čas na základe emailovej dohody
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com


Zabezpečované predmety:

Európske trestné právo

Metodológia vedy

Korupcia – trestnoprávne aspekty

Repetitórium z trestného práva

Trestné právo EÚ

Trestné právo hmotné

Trestné právo hmotné I.

Trestné právo hmotné II.

Trestné právo procesné

Trestné právo procesné I.

 Trestné právo procesné II.

Zameranie:

Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Trestné právo Európskej únie

Zoznam publikácií:

Burda E., Čentéš J., Kolesár, Záhora J. Trestný zákon : všeobecná časť  komentár. 1. diel (§ 1-143) / Praha : C.H. Beck, 2010. 1106 s. ISBN 978-80-7400-324-0.

Burda E., Čentéš J., Kolesár, Záhora J. a kol. Trestný zákon  : osobitná časť komentár. 2. diel (§ 144-440). Praha : C.H. Beck, 2011. 1568 s.  ISBN 9788074003943.

Ivor, J., Klimek, L., Záhora, J. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky.  Žilina : Eurokódex, 2013. – 888 s. – ISBN 978-80-8155-017-1.

Záhora, J., Šimovček, I. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 342 s. ISBN 978-80-8168-413-5.

Klimek, L., Záhora, J., Holcr, K. Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. – 444 s. – ISBN 978-80-8168-538-5.

Ivor, J., Polák, P. Záhora, J. Trestné právo hmotné. 1. Všeobecná časť, Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 553 s. ISBN 978-80-8168-509-5.

Ivor, J., Polák, P. Záhora, J. Trestné právo hmotné. 2. osobitná časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 642 s. – ISBN 978-80-8168-585-9.

Záhora, J. et al. Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní. Bratislava: Wolters Kluwer. 2018. 283 s. ISBN 978-80-8168-957-4.

Záhora, J. Zákon o obetiach trestných činov: komentár. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2018. ISBN 978-80-8168-850-8.

Záhora, J., Tallová, B. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Praha: Nakladatelství Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-438-1.

Ďalšie súvisiace akademické alebo vedecké aktivity:

Prof. Záhora je členom odborových komisií pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe trestné právo, komisií pre habilitačné konanie a komisií pre vymenúvacie konanie za profesora na právnických fakultách v Slovenskej republike a Českej republike. Aktívne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch s trestnoprávnou problematikou. O jeho medzinárodnom uznaní svedčí aj skutočnosť, že je prizývaný do zahraničných riešiteľských kolektívov, z ktorých možno spomenúť napr. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales (2011), reps. ako národný expert napr. Life Imprisonment Worldwide Project, School of Law, University of Nottingham, United Kingdom (2016). Okrem vedecko-pedagogického pôsobenia, pôsobí aj v legislatívnej oblasti. Býva prizývaný do pracovných skupín Ministerstva spravodlivosti SR k príprave návrhov zákonov z oblasti trestného práva.