OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

 

 

V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov a v zmysle čl. 15 ods.13 Smernice dekana č.2/2023 Doktorandské štúdium Vám oznamujeme, že sa na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, na Tomášikovej ul. 20 v Bratislave, v miestnosti č. 1.06 – Pojednávacia miestnosť (1. poschodie), uskutoční obhajoba dizertačnej práce:

 

dňa 30. apríla 2024

 

o 11:00 hod.           JUDr. Jaroslava Buriánka, LL.M., DiS.

 

na tému: „Licenční smlouva v autorském právu“.

 

v študijnom programe občianske právo, študijný odbor Právo.

 

 

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

predseda odborovej komisie

 

S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na študijnom oddelení Fakulty práva PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava, č. miestnosti 0.04 (prízemie).

<<< Späť