Fakulta práva

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie – „Vývojové determinanty verejného práva v európskom priestore“

Vysoká škola podnikání a práva spoločne s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave zorganizovala v rámci každoročných vedeckých stretnutí medzinárodnú konferenciu pod názvom „Vývojové determinanty verejného práva v európskom priestore“, ktorá sa konala online dňa 22. októbra 2021. Hlavnú cieľovú skupinu tvorili pedagógovia a doktorandi práva pôsobiaci na rôznych univerzitách v Slovenskej a Českej republike, ako aj právni experti a odborníci z úradov štátnej správy. Tematická oblasť konferencie bola zameraná na vývoj verejného práva v európskom priestore v 21. storočí ako aj ďalšie témy.

Celkovo možno konštatovať, že konferencia poskytla priestor na prezentovanie vybraných právnych otázok v rovine de lege lata a najmä vytvorila platformu pre formulovanie úvah pro futuro a ďalšie diskusie v rámci akademického prostredia.

Dúfame, že sa Vás táto publikácia upúta.

 

 

Za organizačný výbor

 

 

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a zahraničné vzťahy

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

 

<<< Späť