Doc. JUDr. Peter Polák, PhD.

Doc. JUDr. Peter Polák, PhD.


  • (v odbore 3.4.7. trestné právo, úspešne skončené podpísaním dekrétu rektorom PEVŠ dňa 3.11. 2011), interný pedagóg