Doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Žiadosť v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá podaná dňa 05.04. 2018, interný uchádzač.

Životopis

Téma inauguračnej prednášky: „Expertízna lingvistika a jej využitie v investigatívnej žurnalistike“.

Predseda inauguračnej komisie:

prof. PhDr. Andrej Tušer – profesor – Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií (SR)

 

Členovia komisie:

1). prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. – profesor – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií (SR)

2). prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. – profesor – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta (SR)

3). prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. – profesor – Vysoká škola podnikání a práva, Katedra marketingu a hodnotvorných procesov, Ostrava (ČR)

 

Oponenti:

1). prof. Mgr. Samuel Brečka, ArtD. – profesor – Akadémia médií, Bratislava (SR)

2). prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. – profesor – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Trnava (SR)

3). prof. Dr. Andrej Richter, DrSc. – profesor – Rada pre bezpečnosť a spoluprácu Európy vo Viedni (zahraničný odborník)

 

 

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky