Doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


 

Žiadosť
Výpis 9.4.
Výpis 28.9.
Prerušenie
Oznámenie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky