Doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Žiadosť
Výpis 9.4.
Výpis 28.9.
Prerušenie
Oznámenie

Životopis

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky

Názov inauguračnej páce:
Expertízna lingvistika a jej využitie v investigatívnej žurnalistike

Inauguračná komisia:

Predseda komisie:
Prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – profesor, masmediálne štúdiá, Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, interný/domáci

Členovia komisie:
Prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. – profesorka, estetika, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, externý/domáci
Prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. – profesor, marketingová komunikácia, Vysoká škola podnikání  a práva v Prahe, externý/zahraničný
Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. – profesor, teória literatúry, Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, externý/ domáci

Oponenti a oponentské posudky:

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. – profesorka, školská psychológia, Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, interný / domáci
Prof. Dr. Andrey Rikhter, Dr. Sc. – profesor, masmediálne štúdiá, Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Vienna (Austria), zahraničný/externý
Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. – profesor, politológia, Pedagogická fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, externý/domáci

 

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady

Dňa 29. apríla 2021 bol vymenovaný prezidentkou SR za profesora v odbore masmediálne štúdiá.