JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

JUDr. Andrea Erdösová, PhD.


Žiadosť o habilitačné konanie podaná 10. októbra 2019

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: medzinárodné právo

Životopis

Názov habilitačnej práce: Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike

Predseda komisie: 

prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.profesor, medzinárodné právo, Ústav medzinárodného a európskeho práva, FP PEVŠ, interný/domáci

Členovia komisie:

doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M. PhD. docent, právo Európskej únie, Katedra medzinárodného a európskeho práva, PF UP Olomouc, externý/zahraničný

doc. JUDr. Dagmar LANTAJOVÁ, PhD., docent, medzinárodné právo, Katedra medzinárodného a európskeho práva, PF TU Trnava, externý/domáci

 

Oponenti:

prof. JUDr. Ján SVÁK DrSc., profesor, medzinárodné právo, katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, PF UK Bratislava, externý/domáci

doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael SIMAN, PhD., D. E. A., docent, medzinárodné právo, ústav medzinárodného a európskeho práva FP PEVŠ, interný/domáci

JUDr. Ján ŠIKUTA, PhD., významný odborník v odbore, medzinárodné právo, sudca Najvyššieho súdu SR, bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, externý/domáci

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina vedeckej rady

Konanie ukončené dňa 1. mája 2020 vymenovaním za docentku v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov medzinárodné právo.