JUDr. Andrej Karpat, PhD.

JUDr. Andrej Karpat, PhD.


Žiadosť o habilitačné konanie podaná 7. septembra 2021

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: medzinárodné právo

Životopis

Názov habilitačnej práce: Zásada lojality v práve Európskej únie

Predseda komisie:     prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc., profesor, medzinárodné právo, Ústav medzinárodného a európskeho práva, FP PEVŠ, interný/domáci

Členovia komisie:      doc. JUDr. PhDr. Lucia MOKRÁ, PhD., docent, medzinárodné právo, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK Bratislava, externá/domáca 

doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M. PhD. docent, právo Európskej únie, Katedra medzinárodného a európskeho práva, PF UP Olomouc, externý/zahraničný

 

Online konanie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Kliknutín sem sa pridáte k schôdzi

 

Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., DEA,
profesor, medzinárodné právo, Ústav medzinárodného a európskeho práva, FP PEVŠ, interný/domáci

doc. JUDr. Vlasta KUNOVÁ, CSc., docent, medzinárodné právo, Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, PF UMB Banská Bystrica, externá/domáca

doc. JUDr. Peter VARGA, PhD., docent, medzinárodné právo, Katedra medzinárodného a európskeho práva, PF TU Trnava, externý/domáci 

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Oznámenie o zrušení termínu

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina vedeckej rady

Konanie ukončené dňa 1. 3. 2022 vymenovaním za docenta v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov Medzinárodné právo.