PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD

PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD


PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

 

Žiadosť o habilitačné konanie podaná dňa 22. 1. 2020

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Masmediálne štúdiá

Životopis

Názov habilitačnej práce: Internet ako sociopatogénny faktor a vybrané nástroje na elimináciu súvisiacich dopadov

 

Predseda komisie:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD, profesor, masmediálne štúdiá, Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, interný / domáci

Členovia komisie:
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., docentka, masmediálne štúdiá, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava, externá / domáca
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., profesorka, masmediálne štúdiá, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava, externá / domáca
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. – profesor, masmediálne štúdiá, Metropolitní univerzita Praha, Katedra mediálních studií, externý / zahraničný

Oponenti:
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. , profesor, masmediálne štúdiá, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava, externý / domáci
prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. , profesor, masmediálne štúdiá, Vysoká škola podnikání a práva Ostrava, externý / zahraničný
doc. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., docent, masmediálne štúdiá, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, externý / domáci

 

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Oponentské posudky

Návrh habilitačnej komisie

Zápisnica zo zasadnutia a prezenčná listina vedeckej rady

Konanie ukončené dňa 1.12. 2020 vymenovaním za docentku v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov Masmediálne štúdiá.