Fakulta informatiky

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky

E-mail: gabriel.juhas@paneurouni.com


Gabriel Juhás absolvoval vysokoškolské štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislava v roku 1993. V roku 1999 po štúdiu na Slovenskej akadémii vied získal titul PhD. na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislava (FEI STU). Časť doktorandského štúdia absolvoval na PhD škole BRICS (Basic Research in Computer Science) Univerzity Aarhus v Dánsku. Po ukončení doktorandského štúdia v rokoch 1999 až 2005 pôsobil ako výskumný pracovník, odborný asistent a hosťujúci docent na Technickej Univerzite Berlín (TUB), Univerzite Karlsruhe  (KIT) a Univerzite Eichstätt-Ingolstadt (KUEI) v Nemecku, kde v roku 2005 získal habilitáciu v odbore Informatika. Od roku 2005 do roku 2023 pôsobil na FEI STU. Po absolvovaní inauguračného konania na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) bol v roku 2012 vymenovaný za profesora v odbore aplikovaná informatike. V rokoch 2007-2011 pôsobil ako prodekan FEI STU a v rokoch 2011-2015 bol dekanom FEI STU. Počas pôsobenia na FEI STU bol garantom študijného programu Aplikovaná informatika pre všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania. Pôsobil vo vedeckých radách FEI STU, FIIT STU, STU, FEI TUKE, FEIT UNIZA.

Výskum:

Od roku 1993 sa venuje výskumu formalizmov na modelovanie a simuláciu udalostných systémov a reaktívnych systémov, najmä Petriho sieťam, a formalizmom pre modelovanie nesekvenčných procesov. Medzi najvýznamnejšie výsledky Gabriela Juhása v oblasti teórie Petriho sietí patria algebraický popis synchrónneho výskytu udalostí, polynomiálny algoritmus uskutočniteľnosti nesekvenčných scenárov a syntéza modelov z nesekvenčných scenárov. Gabriel Juhás je spoluautorom low-code jazyka Petriflow pre vývoj procesne riadených aplikácií.

Je spoluautorom monografie vo vydavateľstve Springer-Verlag (séria Lecture Notes in Computer Science – State of the Art). Je autorom alebo spoluautorom viac ako 50 publikácií indexovaných vo Web of Science alebo Scopus. Má viac ako 900 citácií (podľa scholar.google,com), z toho viac ako 300 citácií v databázach Web of Science alebo Scopus. Absolvoval viac ako 40 prednášok na konferenciách, workshopoch a univerzitách (v USA, Kanade, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Dánsku, Holandsku, Rakúsku atď.), z toho 17 pozvaných prednášok v zahraničí, bol Keynote speaker na konferencii Petri nets 2009 a na konferencii Petri nets 2010. Je členom Editorial Board časopisu LNCS Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency vydávaného vydavateľstvom Springer-Verlag. Bol členom programového výboru viac ako 30 vedeckých podujatí, z toho 25 medzinárodných a recenzentom ďalších 16 medzinárodných vedeckých podujatí. Bol predsedom organizačného výboru 6 medzinárodných vedeckých podujatí. Bol recenzentom 6 medzinárodných vedeckých časopisov v infomatike (Fundamentae Informatica, Theoretical Computer Science, Information Processing Letters, atď.) V rokoch 2001-2005 bol výkonným redaktorom časopisu Petri Net Newsletter nemeckej spoločnosti pre informatiku (Gesellschaft für Informatik) a členom výkonného výboru Fachgruppe 0.0.1 “Petri Nets and Related System Models”, Gesellschaft für Informatik. Viedol, koordinoval alebo bol spoluriešiteľom viac ako 15 projektov, z toho 4 v Nemecku.

Pedagogika:

Má viac ako 50 semestrov pedagogickej praxe (prednášky a cvičenia) v oblasti informatiky, 48 semestrov prednášok informatických predmetov. Prednášal a cvičil 38 semestrov na  Slovensku a 13 semestrov v Nemecku v rôznych predmetoch v informatike (Programovanie I, Programovanie II, Úvod do Informatiky II – Logické obvody a architektúra počítačov, Operačné systémy, Algoritmy a dátové štruktúry, Algoritmizácia a programovanie, Projektovanie databázových systémov, Diskrétne udalostné systémy, Modelovanie a simulácia udalostných systémov, Vývoj softvérových aplikácií, Pokročilé programovacie techniky…).  Viedol viac ako 100 záverečných prác, z toho viac ako 60 diplomových prác. Bol školiteľom troch úspešne obhájených dizertačných prác.

Spolupráca s praxou:

Pracoval ako konzultant na projektoch pre AUDI AG. Podieľal sa na výskumných projektoch s viacerými významnými spoločnosťami v oblasti informačných technológií, ako napr. IBM. Bol autorom informačného systému na podávanie a správu projektov agentúry APVV, ako expert, konzultant a spoluautor sa podieľal na tvorbe Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a metodického pokynu k tvorbe Koncepcií rozvoja informačných systémov povinných osôb pre Ministerstvo financií SR.

Je spoluzakladateľom viacerých startupových spoločností: spoločnosti BIREGAL s. r. o. realizujúcu informačné systémy na modelovanie biznis procesov, spoločnosti Interes.Institute s.r.o. (Information Technology Research Institute), ktorá sa venuje transferu vedeckých a výskumných poznatkov v oblasti IKT do praxe a spoločnosti NETGRIF, s.r.o. realizujúcu rovnomennú low-code platformu na vývoj informačných systémov v low-code jazyku Petriflow, ktorú v súčasnosti vedie. Aplikácie v jazyku Petriflow, ktorého je Gabriel Juhás spoluautorom, sú dnes úspešne nasadené v low-code platforme Netgrif v oblastiach lízingu, poisťovníctva, zdravotníctva, energetiky, služieb zákazníkom a verejných služieb.

 

Vybrané publikácie:

 

  1. Desel and G. Juhás: What is a Petri Net? Informal Answers for the Informed Readers. In: Unifying Petri Nets, Advances in Petri Nets, LNCS 2128, pp. 1-25, Springer-Verlag, 2001. ISSN 0302-9743.
  1. Desel, H.-M. Hanisch,G. Juhás, R. Lorenz and C. Neumair: A Guide to Modelling and Control with Modules of Signal Nets. In: Integration of Software Specification Techniques for Applications in Engineering, LNCS 3147, pp. 270-300, Springer-Verlag, 2004. ISSN 0302-9743.
  1. Juhás, R. Lorenz and S. Mauser: Causal Semantics of Algebraic Petri Nets Distinguishing Concurrency and Synchronicity. Fundamenta Informaticae, Volume 86, Number 3, pp. 255-298, IOS Press, 2008. ISSN 0169-2968.
  1. Robin Bergenthum, Sebastian Mauser, Robert Lorenz, Gabriel Juhás: Unfolding Semantics of Petri Nets Based on Token Flows. Fundamenta Informaticae. Volume 94, No. 3-4, pp. 331-360, IOS Press 2009. ISSN 0169-2968.
  1. Robert Lorenz, Gabriel Juhás, Robin Bergenthum, Jörg Desel, Sebastian Mauser: Executability of scenarios in Petri nets. Theoretical Computer Science 410 (12-13): 1190-1216 (2009). ISSN 0304-3975.
  1. Gabriel Juhás, Igor Kazlov and Ana Juhásová: Instance deadlock: A mystery behind frozen programs. In Application and Theory of Petri Nets and Other Models of Concurrency. LNCS 6128, pp. 1-17, Springer-Verlag, 2010. ISSN 0302-9743.
  1. Gabriel Juhás, Tomáš Kováčik, Jakub Kovář, Martin Kranec and Ľuboš Petrovič: Petriflow language and Netgrif Application Builder. In Proceedings of the Demonstration Resources Track co-located with the 19th International Conference on Business Process Management, BPM 2021. CEUR, Volume 2973, 2021, ISSN 1613-0073.
  1. Gabriel Juhás, Tomáš Kováčik, Jakub Kovář, Martin Kranec and Ľuboš Petrovič: Netgrif Application Engine. In Proceedings of the Demonstration Resources Track co-located with the 19th International Conference on Business Process Management, BPM 2021. CEUR, Volume 2973, 2021, ISSN 1613-0073.
  1. Gabriel Juhás, Ludovít Molnár, Ana Juhásová, Miriam Ondrišová, Milan Mladoniczky, Tomáš Kováčik: Low-code platforms and languages: the future of software development, In Proceedings of the 20th Anniversary of IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, ICETA 2022. IEEE, doi: 10.1109/ICETA57911.2022.9974697.
  1. Juhás, A. Juhásová and L. Petrovič, “Low-Code Languages in IT Education: Integrating Theory and Practice,” 2023 21st International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), Stary Smokovec, Slovakia, 2023, pp. 249-257, doi: 10.1109/ICETA61311.2023.10343807.