Fakulta masmédií

PhDr. Richard Keklak, PhD.

Funkcia: Odborný asistent, prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: utorok 09:00 – 11:00 hod., č. d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com


Richard Keklak

Vyučované predmety:

Názov predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Psychológia médií Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Metodológia výskumu I, II Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k záverečnej práci Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Time management Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingový výskum Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Diplomový seminár Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Psychológia v reklame Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá

 

Vedecké zameranie:

Predmetom odborného záujmu je psychológia komunikácie, psychológia reklamy a médií a tiež metodológia psychologického a mediálneho výskumu. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje aj sociálnym, psychologickým a osobnostným kompetenciám mediálneho tvorcu a účinkom médií na psychiku príjemcu, rovnako komunikačným zručnostiam a time managementu. Témami, ktorými sa zaoberá v odborných prácach sú hlavne syndrómu vyhorenia, kvalita života, kreativita a osobnosť jedinca v kontexte psychosociálnych a mediálnych aspektov.

Bol zapojený do viacerých projektov: APVV SK-PL-0050-09, KEGA 1 BVŠP – 4/2011, KEGA 006BVŠP-4/2011 Multimediálny program ako špecifická forma vzdelávania a zvyšovania gramotnosti v moderných technológiách a absolvoval program celoživotného vzdelávania „Realizátor dištančného vzdelávania“ – 9413/2009-25-230.

 

Najvýznamnejšie publikácie:

KEKLAK, R. 2020. Médiá v kontexte pravdy, lží a slobody slova. In: Pravda, lož a sloboda slova [textový dokument (print)] : 30 rokov po páde totality. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. s. 74-87. ISBN 978-80-224-1871-3.

KEKLAK, R. 2018. Dezinformácie a stereotypy v kontexte vytvárania obrazu o svete a o druhých. In: Pravda a lož : sloboda prejavu v kontexte moderných technológií. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. s. 42-65. ISBN 978-80-89453-52-8.

KEKLAK, R. 2014. Creative personality in relation to the Big Five personality model [Tvorivá osobnosť v súvislosti s modelom osobnosti “Big Five”. In: Current issues of science and research in the global world : proceedings of the international conference. Leiden : CRC Press, 2014. p. 201-207.I SBN 978-11-38027-39-8.

KEKLAK, R. 2014. Osobnosť v kontexte kvality života. In: Otáz(ni)ky osobnosti. Žilina : Eurokódex, 2014. s. 212-228. ISBN 978-80-81550-51-5.

KEKLAK, R. 2013. Syndróm vyhorenia vo vzťahu k tvorivosti a v kontexte kvality života. In: Kroky slov.  Žilina : Eurokódex, 2013. s. 214-223. ISBN 978-80-81550-24-9.

BREČKA, S., ONDRÁŠIK, B., KEKLAK, R. 2010. Média a novinári na Slovensku 2010. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2010. 232 s. ISBN 978-80-89447-32-9.

 

Ďalšie aktivity a informácie:

Pôsobil aj ako interný lektor v poradenskej a vzdelávacej spoločnosti, kde okrem vzdelávacej činnosti vytváral interné vzdelávacie a rozvojové programy a kurzy, realizoval assessment a development centrá a podieľal sa na Projekte technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu LA 7271-HCTA-B.2.1.3 pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Skúsenosti má aj v personálno-poradenskej oblasti so širším sortimentom služieb, ktoré pomáhajú pri budovaní oddelení ľudských zdrojov vo firmách, alebo pri zmenách uskutočňovaných v rámci firmy.  Pri vytváraní vzdelávacích aktivít a činnostiach spojených s budovaním ľudských zdrojov vo svojej práci využíva poznatky z psychodiagnostiky a výsledky vie metodicky a metodologicky správne spracovať a vyhodnotiť.

Osobnostné predpoklady, ktorými disponuje sú hlavne lojalita, oddanosť, ľudský prístup, sociálne cítenie a komunikačné schopnosti, a to vo vzťahu s klientmi, verejnosťou i s partnermi. Prípravou assessment a development centier, vytváraním vzdelávacích kurzov a programov si osvojil zodpovednosť, precíznosť a chuť učiť sa novým veciam.