Fakulta masmédií

PhDr. Richard Keklak, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav mediálnych štúdií

Štvrtok: 13:00 – 14:00, č.d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com


Predmetom odborného záujmu je psychológia komunikácie, psychológia reklamy a médií a tiež metodológia psychologického a mediálneho výskumu. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje aj sociálnym, psychologickým a osobnostným kompetenciám mediálneho tvorcu a účinkom médií na psychiku príjemcu, rovnako komunikačným zručnostiam a time-manažmentu. Témami, ktorými sa zaoberá v prácach kvalifikačného rastu sú hlavne syndrómu vyhorenia, kvalita života a tvorivosť. Zámerom je skúmať vzťah kreativity ako prediktora preventívneho vplyvu na vyhorenie v hodnotení prežívanej kvality života jedinca.

Od roku 2004 do roku 2007 prednášal na Fakulte psychológie UCM v Trnave a od roku 2008 pôsobí na Fakulte masmédií PEVŠ ako interný pedagóg.

Pôsobil aj ako interný lektor v poradenskej a vzdelávacej spoločnosti, kde okrem vzdelávacej činnosti vytváral interné vzdelávacie a rozvojové programy a kurzy, realizoval assessment a development centrá a podieľal sa na Projekte technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu LA 7271-HCTA-B.2.1.3 pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Skúsenosti má aj v personálno-poradenskej oblasti so širším sortimentom služieb, ktoré pomáhajú pri budovaní oddelení ľudských zdrojov vo firmách, alebo pri zmenách uskutočňovaných v rámci firmy.  Pri vytváraní vzdelávacích aktivít a činnostiach spojených s budovaním ľudských zdrojov vo svojej práci využíva poznatky z psychodiagnostiky a výsledky vie metodicky a metodologicky správne spracovať a vyhodnotiť.

Osobnostné predpoklady, ktorými disponuje sú hlavne lojalita, oddanosť, ľudský prístup, sociálne cítenie a komunikačné schopnosti, a to vo vzťahu s klientmi, verejnosťou i s partnermi. Prípravou assessment a development centier, vytváraním vzdelávacích kurzov a programov si osvojil zodpovednosť, precíznosť a chuť učiť sa novým veciam.

Bol zapojený do viacerých projektov: APVV SK-PL-0050-09, KEGA 1 BVŠP – 4/2011 a absolvoval program celoživotného vzdelávania „Realizátor dištančného vzdelávania“ – 9413/2009-25-230.

Najvýznamnejšie publikácie:

KEKLAK, R. 2018. Dezinformácie a stereotypy v kontexte vytvárania obrazu o svete a o druhých. In: Pravda a lož : sloboda prejavu v kontexte moderných technológií. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. s. 42-65. ISBN 978-80-89453-52-8.

KEKLAK, R. 2014. Creative personality in relation to the Big Five personality model [Tvorivá osobnosť v súvislosti s modelom osobnosti “Big Five”. In: Current issues of science and research in the global world : proceedings of the international conference. Leiden : CRC Press, 2014. p. 201-207.I SBN 978-11-38027-39-8.

KEKLAK, R. 2014. Osobnosť v kontexte kvality života. In: Otáz(ni)ky osobnosti. Žilina : Eurokódex, 2014. s. 212-228. ISBN 978-80-81550-51-5.

 

KEKLAK, R. 2013. Syndróm vyhorenia vo vzťahu k tvorivosti a v kontexte kvality života. In: Kroky slov.  Žilina : Eurokódex, 2013. s. 214-223. ISBN 978-80-81550-24-9.

 

BREČKA, S., ONDRÁŠIK, B., KEKLAK, R. 2010. Média a novinári na Slovensku 2010. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2010. 232 s. ISBN 978-80-89447-32-9.