Fakulta práva

prof. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.43
Konzultačné hodiny: streda 10.15 - 11.15
Vzhľadom na exkurzie, organizované pedagógom pre študentov, prosíme odkomunikovať konzultačné hodiny v príslušnom týždni aspoň jeden deň vopred.
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com


Vyučované predmety:

Občianske právo I.

Občianske právo II.

Realitná činnosť

Zmluvy v praxi realitného makléra

Klinika realitného makléra

Repetitórium z občianskeho práva

Oblasť ved. skúmania: Občianske právo hmotné

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Zoznam najdôležitejších výstupov:

Vedecké monografie: 

Zmluvy o prenechaní veci na užívanie : nájomné zmluvy, zmluva o ubytovaní, zmluva o pôžičke a výpožičke a timesharingová zmluva : s komentárom. 1. vyd. – Praha : C.H. Beck, 2012. – xx, 787 s., autori: Dulaková Jakúbeková, Denisa 28% – Fekete, Imrich 32% – Dulak, Anton 14% – Danišovičová, Lucia 8% – Križan, Martin 12% – Dobrovodský, Róbert 6%

 

Krátkodobý nájom bytu a súvisiace otázky [textový dokument (print)] / Denisa Dulaková. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2018. – 159 s. – slovenčina. – ISBN 978-80-8168-939-0. – ISBN (online) 978-80-8168-940-6.

 

Nájomná zmluva: § 663-723 (Križan, Martin, Dulaková Jakúbeková, Denisa, Kerecman, Peter), In: Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, M., Sedlačko, F., Tomašovič, M. a kol. Občiansky zákonník II: komentár: § 451-880. Praha: C.H. Beck, 2019, s. 2458-2816 [tlačená forma]. ISBN 978-80-7400-770-5. [slovenčina]

 

Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva. Bratislava : C.H. Beck, 2014. – ISBN: 9788089603268. – S. 1-128. – (Beckova edícia právne inštitúty). [Dulaková Jakúbeková, Denisa (100%)]

 

Zmluvy o prevode vlastníctva : kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva : s komentárom. vyd. Bratislava : C.H. Beck, 2013. – ISBN 788089603183. – S. 93-235. – (Beckova edícia, Komentované zákony)

 

Vysokoškolské učebnice a učebné texty:

 

Občianske právo hmotné / Ján Lazar a kolektív, Iuris Libri, 2018. – ISBN 978-80-89635-35-1, s. 148-207 [3,15 AH]

Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi. 1 a 2, Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2018.

 

Vedecké štúdie v zahraničných recenzovaných  časopisoch a zborníkoch:

 

Recodification of private law in the Slovak republic and its perspectives (AFC); Scientific horizon in the context of social crises : international scientific and practical conference, 4 [06.06.2020-08.06.2020, Tokyo, Japonsko]. – [recenzované], In: Scientific horizon in the context of social crises [elektronický dokument] / Vuitsik, Polina [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Tokyo (Japonsko) : Otsuki press, 2020. – ISBN 978-4-272-00922-0, s. 126-133 [online]

 

Vedecké štúdie v domácich recenzovaných  časopisoch a zborníkoch:

 

K právnej povahe mobilných domov = On the legal aspects of mobil homes,
In: Magister Officiorum [textový dokument (print)] : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti : časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. 4, č. 1 (2020), s. 8-22 [tlačená forma]

 

Coworking z pohľadu slovenského zmluvného práva = Coworking from the perspective of Slovak contractual law, In: Justičná revue [textový dokument (print)] : časopis pre právnu teóriu a prax. – ISSN 1335-6461. – TUTPR signatúra E003520. – Roč. 72, č. 8-9 (2020), s. 960-973 [tlačená forma]