Fakulta práva

prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.35
Konzultačné hodiny:
Streda 13.00 - 14.00
E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com


Zoznam predmetov: Všeobecné správne právo

                                         Správne právo – osobitná časť

                                         Správne právo procesné

                                         Finančné právo

                                         Daňové právo

Zameranie / špecializácia: Environmentálne právo, právna úprava zložiek životného

                                                prostredia

Najvýznamnejšie publikácie:

  • Vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve:

Aplikácia a transformácia právnych noriem Európskej únie do Slovenského právneho poriadku v oblasti ochrany životného prostredia. In : Wolters Kluwer, monografia, 2019.

  • Vedecká práca vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve:

Administrative liability for causing damage to selected components of environment. Public Governance, Administration and Finances Law Review : in the European Union and Central and Eastern Europe. – Budapešť : Dialóg Campus Kiadó.

  • Vedecká práca v zahraničnom recenzovanom vedeckom zborníku/monografia

Procesné aspekty uzatvárania správnych dohôd ako foriem činností verejnej správy v Slovenskej republike, Českej republike a v Nemecku. In : Pocta Petru Průchovi. Praha

  • Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Actionability conditions of administrative authorities decisions. In : Theoretical issues in administrative judiciary. – Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013.

  • Prawo górnicze i ochrona środowiska na Slowacji – The mining law and environmetal protection in Slovakia (Banské právo a ochrana životného prostredia na Slovensku) 2014.
  • Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí. – 1. vyd. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010.(Studia Iuridica Bratislavensia)
  • Právne aspekty porušenia nadnárodných environmentálnych noriem a právne prostriedky ich nápravy. In: Európske správne právo. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008.

 

  • Implementácia medzinárodných a komunitárnych environmentálnych noriem = Implementation of international and communitarian rules of law Lit. 13 zázn. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. – Bratislava
  • Uplatňovanie zásady oportunity vo vzťahu k správnym poriadkovým deliktom Application of the principle of opportunity in relation to procedural delicts : Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike. Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 2018.

 

  • Právne vzťahy medzi dozorom prokuratúry a správnym súdnictvom /Legal relations between the supervision of prosecutors and the administrative justice: Olomouc (Česko) : Iuridicum Olomoucense, 2018.

 

Akademické a vedecké aktivity:

2015 – 2018 : Člen disciplinárneho senátu na Najvyššom súde (zvolený NR SR)

2017 – 2020 : Prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj fakulty práva

2013 – 2017 : Člen rozkladovej komisie Ministerstva životného prostredia (menovaný

                           ministrom)

2021 – súčasnosť : Člen rozkladovej komisie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

                                  (menovaný ministrom)

2018 – súčasnosť : člen redakčnej rady – vedecký časopis Paneurópske právnické listy

2011 – súčasnosť : Člen odbornej komisie pre prípravu zákona o ochrane prírody a krajiny,

                                  v ktorej inicioval viaceré zmeny predmetného zákona.