Fakulta práva

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD.

Funkcia: Vedúci ústavu, docent

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva, Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.23
Konzultačné hodiny: pondelok 10.50 - 11.50
Tel: +421 2 4820 8814

E-mail: andrej.karpat@paneurouni.com


Karpát

Zabezpečované predmety:

Európske právo I. (Organizácia a fungovanie EÚ)

Európske právo II. (Aplikácia práva EÚ)

Európske právo IV. (Súdny systém EÚ)

Európske právo V. (Vnútorný trh a súťažné právo EÚ)

Repetitórium z medzinárodného a európskeho práva

Zameranie:

Svoj vedecký výskum zameriava na oblasť práva Európskej únie, pričom osobitnú pozornosť venuje jej ústavnému systému, zásade účinnej súdnej ochrany, vnútornému trhu, občianstvu Únie, ochrane osobných údajov, a s presahom do oblasti medzinárodného hospodárskeho práva tiež ochrane medzinárodných investícií.

Najvýznamnejšie publikácie:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstve

Zásada lojality v práve Európskej únie. 1. vyd. Praha : rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2021. 178 s. ISBN 978-80-87488-41-6. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Vnútorný trh Európskej únie. 1. vyd. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2020. 120 s. ISBN 978-80-89406-28-9. Karpat, Andrej [Autor, 80%], Kočišová, Simona [Autorka, 20%]

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Medzinárodné investície ako súčasť spoločnej obchodnej politiky Európskej únie. In: Verejná správa a regionálny rozvoj. roč. 9, č. 1 (2013), s. 55-64. ISSN 1337-2955. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Právne účinky zastrešujúcich doložiek zakotvených v medzinárodných investičných zmluvách. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. č. 3 (2012), s. 40-52. ISSN 1337-6810. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Analýza vzťahu kompetenčných ustanovení článku 64 a článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. č. 2 (2011), s. 82-92. ISSN 1337-6810. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Aplikovateľnosť slobody voľného pohybu kapitálu na priame investície z tretích krajín. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. č. 1 (2010), s. 12-20. ISSN 1337-6810. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Überlegungen zu Artikel 7 der Verfassung der Slowakischen Republik als Rechtsgrundlage für den Beitritt zur Europäischen Union. In: Soziale Aspekte der Verfassung der Slowakischen Republik (1993-2013) : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. Wien : Ekobilanz, 2013, s. 31-41. ISBN 978-3-200-03147-0. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Freiheit der Arbeitnehmerfreizügigkeit und ihr Beitrag zur Arbeitslosenbekämpfung. In: Lösung der Arbeitslosigkeit in der Slowakischen Republik : (Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis) : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. Wien : Ekobilanz, 2013, s. 35-44. ISBN 978-3-200-03146-3. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Die Vorlagepflicht von Vorabentscheidungsfragen durch slowakische Gerichte im Lichte der Verfassungsgerichtsjudikatur der Slowakischen Republik. In: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. Wien : Paul Gerin, 2012, s. 107-118. ISBN 978-3-200-02915-6. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Zákaz diskriminácie pracovníkov v judikatúre Súdneho dvora EÚ. In: Voľný pohyb osôb a vnútorný trh Európskej únie: vedecký zborník. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2018, s. 91-106. ISBN 978-80-89406-24-1. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Legal grounds for processing data under GDPR. In: Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie: sborník příspěvků k X. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS, 2018, s. 135-142. ISBN 978-80-88055-04-4. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Vnútorná právomoc Únie v oblasti priamych zahraničných investícií a jej právny základ. In: Právní rozpravy 2013 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 154-161. ISBN 978-80-905243-5-4. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Voľný pohyb pracovníkov a uznávanie odborných kvalifikácií v Európskej únii. In: Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Belianum, 2018, s. 313-322. ISBN 978-80-557-1404-2. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Ochrana práv subjektov dotknutých spracovaním osobných údajov z pohľadu európskeho práva. In: Informácie a ich ochrana nástrojmi verejného práva: zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Žilina: Georg, 2019, s. 164-175. ISBN 978-80-8154-259-6. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

Uznávanie bilaterálnych investičných dohôd vo svetle úniovej zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. In: Voľný pohyb osôb a vnútorný trh Európskej únie 2. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 127-139. ISBN 978-80-89406-26-5. Karpat, Andrej [Autor, 100%]

BCI Skriptá a učebné texty

Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2018. ISBN 978-80-8168-930-7. Karpat, Andrej [Autor, 50%], Michaličková, Jana [Autorka, 50%]

Ďalšie aktivity:

predseda Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy

člen predsedníctva Rady vysokých škôl Slovenskej republiky

člen Disciplinárnej komisie Paneurópskej vysokej školy

člen Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

v odbore: 330000 – Právne vzťahy k cudzine

odvetvie: 330100 – Medzinárodné právo súkromné a procesné

odvetvie: 330300 – Európske právo