Fakulta práva

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: štvrtok 12.00 - 13.00
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com


Zoznam predmetov: 

Pracovné právo I, Pracovné právo II, Repetitórium z pracovného práva, Právo sociálneho zabezpečenia

 

Zoznam publikácií:

 1. Pracovný čas a čas odpočinku v kontexte vplyvu na ochranu života a zdravia zamestnancov
  In: Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty zkoumání bezpečnosti: monografie. – Praha : Policejní akademie České republiky. ISBN 978-80-7251-478-6
 2. Vývoj právnej úpravy pracovného času
  In: Notitiae iudiciales Academie collegii aedilium in Bratislava: vedecký časopis Akadémie Policajného Zboru v Bratislave. ISSN 2453-6954
 3. Právna regulácia inštitútu okamžitého skončenia pracovného pomeru
  In: Právní rozpravy 2018. ISBN 978-80-87952-23-8
 4. Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania
  In: Soukromoprávní problematika v bezpečnostní praxi. Policejní akademie České republiky v Praze, 2019. -ISBN 978-80-7251-504-2
 5. Princíp zmluvnej slobody a jeho prejavy v pracovnom práve
  In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii (Ročník 24), ISBN 978-80-557-1748-7
 6. Právo na ochranu zamestnanca
  Paneurópska vysoká škola. ISBN 978-80-89453-78-8
 7. Vznik a založenie odborovej organizácie
  In: Stretnutie katedier občianskeho práva právnických fakúlt v Slovenskej republike a Českej republike. ISBN 978-80-89453-47-4.
 8. Pracovnoprávne vzťahy počas pandémie COVID-19 – Lex Corona
  In: Nové výzvy v súkromnom práve s prienikmi do oblasti bezpečnostnej problematiky. ISBN 978-80-8054-870-4
 9. Práva a povinnosti účastníkov pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
  In: Policajná teória aprax. ISSN 1335-1370
 10. Osobitosti výkonu práce zamestnancov v pracovnom pomere pri výkone práce vo verejnom záujme
  In: Notitiae iudiciales Academie collegii aedilium in Bratislava. ISSN 2453-6954

 

Iné aktivity:

Vedeckovýskumný a vzdelávací projekt – PEVŠ (Financovaný z európskych štrukturálnych fondov)

Názov projektu: Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

Publikácia: Právo na ochranu zamestnanca – monografia  (JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.)

 

Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy.