Fakulta práva

Mgr. Andrea Demovičová, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Konzultačné hodiny:
streda 14:15 - 15:15
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: andrea.demovicova@paneurouni.com


Zoznam predmetov, ktoré zabezpečujem:

Právna komunikácia v anglickom jazyku I

Právna komunikácia v anglickom jazyku II

Štylistika anglických právnych textov

Analýza anglických právnych textov

Štylistika a rétorika

Dejiny Slovenska

Svetové dejiny

Anglický jazyk pre MVD I – VIII

Štátnicový seminár z anglického jazyka pre MVD

Cudzojazyčná komunikácia v odbore (pre doktorandské štúdium)

Oblasť, ktorej sa vedecky venujem:

odborná jazyková príprava zameraná na  právnickú terminológiu v AJ, problematika angloamerického právneho systému, odborná jazyková príprava zameraná na problematiku medzinárodných vzťahov a diplomacie v AJ, svetové dejiny, dejiny Slovenska, interpersonálna komunikácia, výstavba rečového komunikátu a príprava prednesu rečového komunikátu

Publikačná činnosť:

Kurucová, Zuzana, Demovičová, Andrea. English for law students [textový dokument (print)] : reader with exercises. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-588-3. PEVŠ 2016ACA0001. [angličtina]

Kurucová, Zuzana, Demovičová, Andrea. Chapter summaries and interactive exercises to English for legal purposes = [elektronický dokument] : Sprievodné texty : elektronická cvičebnica. 2. dopl. vyd. Žilina: Eurokódex, 2014. ISBN 978-80-8155-037-9. PEVŠ 2014BCI0004. [angličtina. slovenčina]

Kurucová, Zuzana, Demovičová, Andrea, Rozina, Jelena, Bojsová, Petra. English for legal purposes [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2013. ISBN 978-80-8155-015-7. PEVŠ 2013ACB0011. [angličtina. slovenčina]

Kurucová, Zuzana, Demovičová, Andrea. Introduction to the U.S. law [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer SR, 2017. ISBN 978-80-8168-725-9. ISBN (online) 978-80-8168-726-6. PEVŠ 2017ACB0010. https://www.wolterskluwer.sk/sk/introduction-to-the-u-s-law.p3536.html. [angličtina. slovenčina]

Iniciálové skratky v rozsudkoch vydaných vo Veľkej Británii / Andrea Demovičová. In: Filologické štúdie 1.- Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2015.- ISBN 978-3-943906-21-9. S. 24-33.- (Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis. Acta Doctorandorum Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis). [Demovičová, Andrea]

Characteristic features of legal language and terminology in judgements delivered in England / Andrea Demovičová. In: Filologické štúdie 2.- Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016.- ISBN 9783943906318.- S. 58-66.- (Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis. Acta Doctorandorum Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis). [Demovičová, Andrea (100%)]

Typológia abreviatúr v súdnych rozhodnutiach vydaných súdmi v Anglicku / Andrea Demovičová. In: Filologické štúdie 3.- Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017.- ISBN 9783943906370.- S. 40-49.- (Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis. Acta Doctorandorum Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis). [Demovičová, Andrea]

Demovičová, Andrea. Didaktický experiment zameraný na uľahčenie pochopenia významu skrátenín v právnom texte. PEVŠ 2018AED0001 In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium. Bratislava: Z-F LINGUA, 2018, s. 63-73 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8177-044-9. [slovenčina]

Demovičová, Andrea. Akronymizácia v rozsudkoch vydaných súdmi v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie. PEVŠ 2015AED0001 In: Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov: Zborník vedeckých prác. Trnava: Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV v Trnave, 2015, s. 29-41 [CD-ROM]. ISBN 978-80-969043-8-9. [slovenčina]

Demovičová, Andrea. Funkcie a vlastnosti právneho jazyka a jeho lexika so zreteľom na súdne rozhodnutia angloamerickej právnej kultúry. PEVŠ 2018AED0027 In: Rebus linguae: non-conference peer-reviewed collection of papers. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 56-68 [tlačená forma]. ISBN 978-80-223-4611-5. [slovenčina]

Ďalšie súvisiace akademické alebo vedecké aktivity:

Organizovanie študijných pobytov – Londýn, Ottawa/Toronto pre študentov práva a študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie s cieľom zlepšenia ich jazykových schopností a možnosti jazykovej „konfrontácie“ v praxi, zároveň získania kontaktov v odbornej sfére a šírenia dobrého mena svojej alma mater.

Vykonávanie činnosti súdneho prekladateľa v odbore anglicý jazyk – slovenský jazyk