Fakulta práva

Bývalí spravodajskí dôstojníci sa stretli na sympóziu na PEVŠ

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) je partnerom Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) od jej založenia v roku 2006. Každý rok sa na pôde tejto fakulty uskutočňuje medzinárodné sympózium zaoberajúce sa aktuálnymi témami z oblasti spravodajských služieb. Iniciátorom založenia a hlavným aktérom asociácie je bývalý riaditeľ rozviedky SIS, Igor Cibula. Jubilejné desiate medzinárodné sympózium, tentoraz na tému Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí – aktuálne úlohy a problémy spravodajských služieb sa uskutočnilo 6. decembra na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Prítomných hostí privítal dekan Fakulty práva PEVŠ,doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., ktorý vyzdvihol desaťročnú tradíciu sympózia a medzinárodný rozmer za účasti významných hostí z Veľkej Británie, Švajčiarska, Chorvátska, Srbska, Česka či Maďarska. „Dovolím si pripomenúť, že medzinárodné sympózia o problematike spravodajských služieb neorganizujeme náhodou. Fakulta práva PEVŠ už pred desiatimi rokmi zaradila do svojho akreditovaného študijného programu „právo“ predmet Spravodajské služby, ktorý zastrešuje PhDr. Igor Cibula. Každý rok si tento predmet vyberie niekoľko desiatok študentov, ktorí sa potom prezentujú kvalifikovanými výstupmi.“

Po úvodnom vystúpení Ing. Pavla Prokopoviča, predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS v rokoch 2006 – 2010, so svojimi referátmi vystúpili bývalí riaditelia spravodajských služieb a bezpečnostní experti. Generál Karel Randák, bývalý riaditeľ českej rozviedky sa venoval Príčinám zmien operačného prostredia spravodajských služieb, Anthony Monckton z Veľkej Británie, spravodajský expert pre oblasť strednej a východnej Európy a Balkánu, kritike britskej bezpečnostnej stratégie z roku 2015. Roman Laml, bývalý spravodajský analytik, prezentoval tému Transparentnosti v súvislosti so spravodajskými službami, ktoré boli v minulosti skôr tabu ako témou pre širšie publikum.

Na sympóziu vystúpil aj prvý viceprezident Policajného zboru Jaroslav Málik s príspevkom Reflexia zmeneného operačného prostredia v spravodajskej činnosti polície. Upozornil na bezpečnostné riziká súvisiace s migračnou vlnou vrátane nelegálnych prechodov slovensko-ukrajinskej hranice, čo si od polície vyžaduje aj opatrenia spravodajského charakteru. Pracovník MZV Radoslav Kusenda, ktorý aktuálne participuje na príprave bezpečnostnej stratégie SR, sa vo svojom príspevku venoval nebezpečenstvu hybridných vojen a upozornil, že SR nemá túto problematiku ošetrenú v žiadnej stratégii ani legislatívne.

Ďalšie zaujímavé témy, ktoré na sympóziu odzneli, uzatvoril predseda ABSD Igor Cibula s referátom – Ženy v štruktúrach spravodajských služieb. Podľa jeho názoru majú ženy v bezpečnostných službách nenahraditeľné postavenie. Mužov prekonávajú v čítaní situácií, vnímaní terénu či orientácii v priestore. Osvedčujú sa najmä ako výborné analytičky. Sympózium bolo ukončené diskusiou a zhodnotením aktuálneho ročníka, ako aj poďakovaním bývalým dekanom fakulty práva, prof. Jaroslavom Ivorom, ktorý stál na začiatku spolupráce PEVŠ a ABSD.

ABSD vznikla v roku 2006, odkedy vyvíja verejné aktivity na podporu správne fungujúceho a zákonného spravodajského systému SR. Členmi ABSD sú bývalí spravodajskí dôstojníci a ľudia z iných profesií, ktorých zaujíma činnosť spravodajských služieb, história špionáže a chcú hlbšie preniknúť do tajomstiev spravodajskej komunity. ABSD komunikuje s predstaviteľmi parlamentných výborov na kontrolu činnosti spravodajských služieb a podieľala sa na príprave legislatívnych noriem, ktoré upravujú činnosť spravodajských služieb.

Foto: Claudia Mlynarczyk

<<< Späť