Fakulta masmédií

Marketing cestovného ruchu

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Marketing cestovného ruchu

Cieľom študijného zamerania Marketing cestovného ruchu je vzdelávanie a praktická príprava odborníkov – schopných uplatniť sa v sektore cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Štúdium poskytuje vedomosti z oblasti ekonómie, práva, manažmentu a marketingu, ale aj účtovníctva a financií, územno-správneho členenia, historických súvislostí, zvyklostí obyvateľstva v regiónoch, komunikačných zručností minimálne v dvoch svetových jazykoch, geografické znalosti, znalosti z informatiky, kvantitatívnych metód marketingu, tvorby produktov cestovného ruchu, ekonomicko-finančnej analýzy podnikov, obchodného podnikania, z obchodno-podnikateľských služieb a pod. V rámci štúdia sa študent môže zamerať na teoretickú a praktickú prípravu aj v širšom geografickom kontexte vzhľadom na blízkosť hraníc s Rakúskom, Maďarskom i Českom, ale aj vzhľadom na otvorené hranice EÚ a ďalšiu cezhraničnú spoluprácu.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent študijného zamerania Marketing cestovného ruchu je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni riadenia v podnikovej sfére služieb cestovného ruchu. Takisto vie riadiť procesy v podniku cestovného ruchu a organizácie na základnom a strednom stupni manažmentu. Vzhľadom na absolvovanie predmetov previazaných s praxou je pripravený v tejto oblasti aj samostatne podnikať. Uplatniť sa môže aj vo verejnej a regionálnej správe orientovanej na miestny, regionálny i vidiecky turizmus. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.