Fakulta masmédií

Habilitačné a inauguračné konanie

Opis / štruktúra informácii o oprávnení uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie

Dlhodobým a strategickým zámerom Paneurópskej vysokej školy je vedecký rast svojich pedagógov aj prostredníctvom habilitačného a vymenúvacieho konania.

Habilitačné konanie je postup získavania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent.

Vymenúvacie (inauguračné) konanie je postup získavania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu profesor.

Obe konania sú detailne upravené právnymi predpismi Slovenskej republiky a vysokej školy. Právo udeľovať titul docent alebo profesor nemá každá vysoká škola. Priznáva sa na základe návrhu Akreditačnej komisie samostatným rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, osobitne pre každý študijný odbor, po splnení náročných podmienok, ktoré sú vyjadrením kvality najmä vedeckej a výskumnej práce vysokej školy a jej fakúlt.

Habilitačné a inauguračné konanie na Fakulte masmédií

V súčasnosti má Paneurópska vysoká škola priznané právo udeľovať titul docentprofesor na dvoch svojich fakultách vo viacerých študijných odboroch, niektoré z nich dokonca ako jediná vysoká škola v Slovenskej republike.

Fakulta masmédií PEVŠ má priznané práva udeľovať titul docent a profesor v študijnom odbore:

  • Masmediálne štúdia

masmediálne štúdiá – Habilitácie a inaugurácie | Portál VŠ (portalvs.sk)

Habilitačné a vymenúvacie konanie je na PEVŠ verejné, spojené so splnením náročných pedagogických a vedeckých kritérií. Obhajoby habilitačných a inauguračných prác, vrátane habilitačných a inauguračných prednášok sú verejné, prebiehajú v atmosfére vysokej vedeckej náročnosti. Dátum a miesto konania každej prednášky a obhajoby sú zverejňované priebežne v aktualitách PEVŠ a fakúlt. Počas nich môže verejnosť nazerať do spisov a publikačnej činnosti uchádzačov.

Postup a podmienky habilitačného a vymenúvacieho konania upravujú:

1) Právne predpisy SR

  • zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 76)
  • vyhláška č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (jej súčasťou je aj jednotný vzor životopisu uchádzača)
  • vyhláška č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

2) Predpisy PEVŠ

Podľa § 76 ods. 9 môže podliehať habilitačné a vymenúvacie konanie poplatkom (pozri sadzobník poplatkov PEVŠ), to neplatí pre uchádzača, ktorý je na PEVŠ v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Zoznam konaní

Príbuzné stránky: