Fakulta masmédií

Akademický senát Fakulty masmédií PEVŠ

Predseda

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. anton.szomolanyi@paneurouni.com

 

Podpredsedníčka

Bc. Patrícia Kleinová pk.kleinova@gmail.com

 

Tajomníčka

Ing. Alica Vašinová alica.vasinova@paneurouni.com

 

Členovia za zamestnaneckú časť:

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. anton.szomolanyi@paneurouni.com

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. stanislav.bencic@paneurouni.com

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. martin.kasarda@paneurouni.com

doc. Mgr. art. Mária Štraneková, ArtD. maria.stranekova@paneurouni.com

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. yvonne.vavrova@paneurouni.com

Mgr. Ján Paukovic, PhD. jan.paukovic@paneurouni.com

Marta Hanzlíková marta.hanzlikova@paneurouni.com

 

Členovia za študentskú časť:

Bc. Petra Čutríková petkacutrikova@gmail.com

Bc. Patrícia Kleinová pk.kleinova@gmail.com

Michal Lukačovič michal.lukacovic22@gmail.com

Adam Bázlik adambazlik@gmail.com

 

Zápisnice akademického senátu

 

Na stiahnutie:

Rokovací poriadok AS

Volebný poriadok AS

Predkladanie návrhu kandidáta na DEKANA a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie AKAD. SENÁTOM FM PEVŠ