Fakulta masmédií

Termíny a podmienky prijatia

Prijímacie konanie je bez prijímacej skúšky. Uchádzač musí splniť všetky podmienky prijímacieho konania.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdiumdennejexternej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.

Termíny a podmienky prijatia na Fakultu masmédií PEVŠ

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Termín podania e-prihlášky: 30.4.2024

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Prihláška na Fakultu masmédií PEVŠ

Uchádzači o bakalárske štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí maturujú v tomto školskom roku:

  1. Vlastnoručne podpísaný životopis.
  2. Doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Uchádzač, ktorý bude robiť maturitnú skúšku v tomto školskom roku, zašle alebo predloží osobne úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) ihneď po maturite na študijné oddelenie Fakulty masmédií PEVŠ.

Uchádzači, ktorí maturovali v minulom roku a skôr:

  1. Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) – originály vysvedčení sa nebudú preberať.
  2. Vlastnoručne podpísaný životopis.
  3. Doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

* Skladba predmetov na maturitnej skúške a úroveň maturity z jednotlivých predmetov nie je pre prijímaciu skúšku rozhodujúca.
* Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.
* Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom vygenerovanej e-mailovej komunikácie informačným systémom UIS, konkrétne o:

1. Zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom.
2. Potvrdení prijatia platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
3. Akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava – Petržalka (doklady môžete doručiť osobne, priamo na študijné oddelenie)

Poštou zasielajte doklady na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Vstup na elektronickú prihlášku.