Fakulta masmédií

Poplatky

Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta.

Poplatky pre rigorózne

Rigorózne konanie

Poplatok EUR
Poplatky za rigorózne konanie  pre študentov zo Slovenskej a Českej republiky 800
Poplatky za rigorózne konanie  pre študentov zo zahraničia 1600

Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku 400
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce 400
Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku pre študentov o zahraničia 800
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce pre študentov o zahraničia 800

Doplňujúce informácie pre rigorózne konanie

  • Školné sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou.
  • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.
  • Za zaplatené sa školné považuje dňom jeho pripísania na účet školy.
  • Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené.
  • Poplatok je nevratný v prípade, ak študent absolvuje rigorózne konanie neúspešne.
  • Neuhradenie poplatku v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia.
Presné informácie o poplatku spojeného s rigoróznym konaním nájde uchádzač v oznámení o začatí rigorózneho konania, ktoré je doručené poštou.