Fakulta masmédií

Termíny a podmienky prijatia

Prijímacie konanie je bez prijimacej skúšky. Uchádzač musí splniť všetky podmienky prijimacieho konania.

Základné podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia (denná – externá forma štúdia) je úspešné absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) štúdia v študijných programe Mediálna komunikácia  na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom, resp. príbuznom študijnom odbore iných vysokých škôl, ktorým preukážu predpoklady na úspešné absolvovanie druhého stupňa štúdia na FM PEVŠ.

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Termín podania e-prihlášky: 28.2.2020

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzači o magisterské štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o  prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia v minulom roku a skôr, doložia úradne overené fotokópie (notár alebo matrika):

  1. vysokoškolského diplomu,
  2. dodatku k diplomu,
  3. vysvedčenia o štátnej skúške,
  4. vlastnoručne podpísaný životopis

Uchádzači, ktorí budú absolvovať 1. stupeň štúdia v tomto roku, predložia:

  1. potvrdený výpis o vykonaných skúškach z celého bakalárskeho štúdia a aktuálne potvrdenie o návšteve školy, okrem absolventov FM PEVŠ
  2. vlastnoručne podpísaný životopis
  3. po ukončení bakalárskeho štúdia predložia úradne (notárom alebo na matrike) overené fotokópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Originály dokladov sa nebudú preberať. (Absolventi FM PEVŠ doložia len neoverené fotokópie uvedených dokladov).

* Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.
* Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu:vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu:PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol:vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava – Petržalka

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou.

 

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Vstup na elektronickú prihlášku.