Fakulta masmédií

Termíny a podmienky prijatia

Prijímacie konanie je bez prijímacej skúšky. Uchádzač musí splniť všetky podmienky prijímacieho konania.

Termíny a podmienky prijatia na magisterské štúdium

Základnou podmienkou prijatia na 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia je úspešné absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) štúdia v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá  na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom študijnom odbore na iných vysokých školách.

V prípade, ak nie je možné nadväznosť preukázať, dekan má právo udeliť uchádzačovi povinnosť vykonať príslušné rozdielové skúšky počas prvého roku štúdia.

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Termín podania e-prihlášky: 30.6.2024

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzači o magisterské štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o  prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na magisterské štúdium na Fakulte masmédií

  • Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia v minulom akademickom roku a skôr, doložia úradne overené fotokópie (notár alebo matrika):

  1. Vysokoškolského diplomu.
  2. Dodatku k diplomu.
  3. Vysvedčenia o štátnej skúške.
  4. Vlastnoručne podpísaného životopisu.

Uchádzači, ktorí budú absolvovať 1. stupeň štúdia v tomto akademickom roku, predložia:

  1. Vlastnoručne podpísaný životopis.
  2. Po ukončení bakalárskeho štúdia predložia úradne (notárom alebo na matrike) overené fotokópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Originály dokladov sa nebudú preberať.
  3. Absolventi FM PEVŠ doložia len vlastnoručne podpísaný životopis (neoverené fotokópie uvedených dokladov prikladá k prihláške referentka Študijného oddelenia).

* Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.
* Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom vygenerovanej e-mailovej komunikácie informačným systémom UIS, konkrétne o:

1. Zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom.
2. Potvrdení prijatia platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
3. O akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava – Petržalka (doklady môžete doručiť osobne, priamo na študijné oddelenie)

Poštou zasielajte požadované doklady na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou.

 

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Vstup na elektronickú prihlášku.