Fakulta masmédií

Kritéria

AKTIVITY Habilitačné konanie

predpísané

Vymenúvacie konanie

predpísané

Plnenie
 I. Pedagogická činnosť
pedagogická prax na vysokej škole (roky) 51 82
vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet) 10 25
vypracovanie programu bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia 1
 II. Vedecká škola
vedenie doktorandov 33
 III. Publikačná činnosť4

 Knižné publikácie

vedecké monografie5  1 26
vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty  1  27

 Publikácie vo vedeckých časopisoch, zborníkoch, monografiách

vedecké a odborné štúdie v zahraničných recenzovaných časopisoch, zborníkoch, monografiách 5 208
vedecké a odborné štúdie v domácich recenzovaných časopisoch, zborníkoch, monografiách 15 359
 IV. Ohlasy na publikačnú činnosť10
citácie a ohlasy v zahraničných publikáciách 5 15
citácie a ohlasy v domácich publikáciách 15 40
 V. Riešenie výskumných projektov11 1 2

Kritériá pre habilitačné a inauguračné konanie

1 Vyžaduje sa vykonávanie pedagogickej činnosti v odbore. Z toho najmenej 3 roky od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.
2 Vyžaduje sa vykonávanie pedagogickej činnosti v odbore. Z toho najmenej 3 roky po úspešnej habilitácii.
3 Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce.
4 Všetky publikácie musia byť zaradené do databázy publikačnej činnosti vysokej školy alebo vedeckého pracoviska. Výstup z databázy je súčasťou spisu na habilitačné alebo vymenúvacie konanie.
5 Zaraďujú sa iba monografie v rozsahu aspoň 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov).
6 Z toho najmenej jedna monografia vydaná v posledných 5 rokoch.
7 Zaraďujú sa iba vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov).
8 Z toho najmenej 10 po úspešnej habilitácii.
9 Z toho najmenej 8 po úspešnej habilitácii.
10 Vylučujú sa autocitácie.
11 Projekt musí byť ukončený a výsledky publikované.

 

Doplňujúce pedagogické, vedecké a odborné aktivity uchádzača Plnenie
1. Prednášky v rámci doktorandského štúdia
2. Vyžiadané referáty na zahraničných vedecko-teoretických podujatiach
3. Vyžiadané referáty na domácich vedecko-teoretických podujatiach
4. Prednáškové pobyty na pozvanie zahraničnou školou alebo vedeckým Pracoviskom
5. Odborné články v periodikách
6. Členstvo v zahraničných redakčných radách vedeckých a odborných časopisov
7. Členstvo v domácich redakčných radách vedeckých a odborných časopisov
8. Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov alebo vedeckých hodností
9. Členstvo v celoštátnych odborných komisiách a vedeckých radách
10. Členstvo v programových výboroch medzinárodných vedecko-teoretických podujatí
11. Členstvo a aktívna činnosť v zahraničných a  domácich profesijných organizáciách
12. Tvorba mediálnych produktov alebo učebníc pre stredné a základné školy
13. Iná publikačná činnosť (odborné a ďalšie knižné práce)
14. Oponovanie habilitačných prác
15. Iné pedagogické, vedecké alebo odborné aktivity

Uchádzač o habilitačné konanie musí vykazovať aktivity najmenej v 6 položkách.
Uchádzač o vymenovanie za profesora musí vykazovať aktivity najmenej v 12 položkách.