Fakulta masmédií

Harmonogram akademického roka

III. stupeň štúdia  –  doktorandské štúdium

Zimný semester

Zápis študentov
Výučba
Konzultácie, externé doktorandské štúdium
Vianočné prázdniny
Skúškové obdobie
Obhajoby dizertačných prác – jesenný termín 2018/19
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby zimného semestra

 

Letný semester

Výučba – prvý a druhý ročník štúdia
Konzultácie, externé doktorandské štúdium
Skúškové obdobie – prvý a druhý ročník štúdia
Termín pre odovzdanie dizertačných prác
Termín prijímania prihlášok na doktorandské štúdium
Obhajoby dizertačných prác
Termín prihlásenia sa na dizertačnú skúšku
Dizertačné skúšky
Termín pre odovzdanie Výročného hodnotenia doktoranda
Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium
Promócie absolventov doktorandského štúdia
Veľkonočné prázdniny
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas výučby letného semestra

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019