Fakulta masmédií

Vedenie fakulty masmédií PEVŠ

Dekanka

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Prodekanka pre vedu a výskum

      doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

      PhDr. Richard Keklak, PhD.

Tajomník fakulty

      PhDr. Richard Keklak, PhD.