Fakulta masmédií

Rigorózne konanie

Pokračujte vo vašom štúdiu. Prihláste sa na rigorózne konanie a získajte titul „PhDr.“.

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy (podľa § 53 ods. 9,10 a 11, § 62a ods. 1, 2, 3 a § 63 ods. 3 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá a po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr).

Pravidlá na vykonanie rigoróznej skúšky ustanovuje Smernica dekana č. 1/2011 o rigoróznom konaní.

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá, resp. príbuznom študijnom odbore, dekanke fakulty.

Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky, ktorá sa podáva elektronicky.

Akceptovateľné príbuzné študijné odbory

 

FM 3.2.3 Masmediálne štúdiá 3.2.1  Žurnalistika
3.2.2  Teória a dejiny žurnalistiky
3.2.4  Knižnično-informačné štúdiá
3.1.1  Sociológia
3.1.6  Politológia
2.1.6 Estetika
3.1.2  Kulturológia
3.1.9  Psychológia
2.1.12 Teológia

 

Zoznam tém rigoróznych prác na akademický rok vypisuje a zverejňuje dekanka fakulty na webovej stránke fakulty. Uchádzač môže po dohode s predsedom príslušnej komisie predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce.

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať okrem osobných údajov nasledovné údaje

 • študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
 • študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
 • názov rigoróznej práce.

Prílohami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 • poučenie študenta o spracovaní osobných údajov
 • úradne osvedčená kópia vysokoškolského diplomu,
 • úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 • úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu,
 • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 • absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 • úradne osvedčená overená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 • úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 • životopis (podpísaný),
 • zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má),
 • projekt rigoróznej práce v rozsahu cca 3 – 5 strán.

 

Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas celého roka.
Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, dekanka fakulty vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.

Informáciu o kompletnosti prihlášky a odsúhlasení témy rigoróznej práce dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.

Dekanka fakulty uchádzačovi oznámi, dokedy musí predložiť rigoróznu prácu. Vyzve uchádzača, aby do 15-tich dní po doručení rozhodnutia dekanky o prijatí uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.

Prílohy k prihláške  na rigorózne konanie sa zasielajú na adresu:
Fakulta masmédií PEVŠ
Oddelenie vedy a výskumu
Tematínska 10
851 05 Bratislava

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška