Fakulta masmédií

Podmienky pre štúdium osôb so špecifickými potrebami

Paneurópska vysoká škola vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby. K zodpovedajúcim podmienkam patrí bezbariérový prístup v budove Rektorátu PEVŠ, so sídlom na Tomášikovej 20, 821 02 Bratislava, a v budove PEVŠ, so sídlom na Tematínskej 10, 851 05 Bratislava.

Podmienky pre štúdium osôb so špecifickými potrebami na Fakulte masmédií

Študenti, ktorým zdravotné problémy nedovoľujú zúčastňovať sa na pravidelných formách vzdelávania napr. z dôvodu pravidelných rehabilitácií, môžu požiadať dekana o schválenie individuálneho študijného plánu. V prípade, že študenti so zdravotným postihnutím požadujú o špeciálne úľavy, (napr. individuálne termíny na skúšok) alebo iné formy skúšania (napr. ústna forma namiesto písomnej, príp. dlhší čas na absolvovanie písomnej skúšky) sú jednotliví vyučujúci resp. vedenie fakulty, voči takýmto požiadavkám ústretoví.

Za zabezpečovanie špecifických podmienok súvisiacich s návštevou školy zodpovedá koordinátor pre študentov so so špecifickými potrebami.

 

Kontakt:

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Tel.:
+421 2 682 03 643
E-mail:
ludovit.hajduk@paneurouni.com