Fakulta masmédií

Odborová komisia

Predseda:

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

 

Členovia:

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., emeritný profesor

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. – FF UK Bratislava

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. – FMK UCM Trnava