Fakulta masmédií

Vedecká rada

Vedecká rada fakulty masmédií

 

Predsedníčka

dekanka FM PEVŠ  – prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

 

Interní členovia:

garant študijného odboru FM – prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

garant študijného odboru – prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum – doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

prodekan pre bakalárske, magisterské štúdium – PhDr. Richard Keklak, PhD.

zodpovedná za vonkajšie vzťahy a komunikáciu – PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. (na funkčnom mieste docent)

vedúci Ústavu dizajnu médií, predseda AS FM – doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

vedúci Ústavu  masmediálnej a marketingovej komunikácie – doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

 

Externí členovia

prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

PaedDr. Pavol Múdry

 

Čestní členovia

emeritný profesor prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. – pedagóg FM

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. – Univerzita Komenského, Bratislava

prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. – Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Praha