Fakulta masmédií

Vedecká rada

Vedecká rada fakulty masmédií

 

Predsedníčka

dekanka FM PEVŠ  – prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

 

Interní členovia:

garant študijného odboru FM – prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

garant študijného odboru – doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

prodekan pre bakalárske, magisterské štúdium a vonkajšie vzťahy – PhDr. Richard Keklak, PhD.

prodekanka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu – PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

vedúci Ústavu dizajnu médií, predseda AS FM – doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

vedúci Ústavu mediálnych štúdií – doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.

vedúci Ústavu  mediálnej tvorby – doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

 

Externí členovia

prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

PaedDr. Pavol Múdry

 

Čestní členovia

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. – pedagóg FM

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. – Univerzita Komenského, Bratislava

prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. – Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Praha