Fakulta masmédií

Školné a poplatky

Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta.

Školné za prvý akademický rok štúdia pre zahraničných uchádzačov, ktorí sa hlásia mimo krajín EÚ, nie je možné uhrádzať na splátky. Vždy je potrebné zaplatiť celý akademický rok.

Doktorandské štúdium Slovenský jazyk  Denné štúdium Externé štúdium
Rok 2850 €* 2850 €
Semester 1518 €* 1518 €
Mesiac 323 €* 323 €
Doktorandské štúdium Anglický jazyk Denné štúdium Externé štúdium
Rok 4990 €* 4990 €
Semester 2658 €* 2658 €
Mesiac 564 €* 564 €

* K výške školného sa pripočíta aktuálna výška štipendia pre denných doktorandov.

 

Ďalšie poplatky

Poplatok EUR
Poplatok za prijímacie konanie elektronicky aj poštou (Bc., Mgr., Ing., PhD.) 20
Vystavenie nového preukazu – ISIC 35
Vystavenie nového preukazu – Preukaz PEVŠ 24
Predĺženie (prolongácia) preukazu ISIC 33
Predĺženie (prolongácia) preukazu PEVŠ bezplatne
Poplatok za duplikát preukazu ISIC 45
Poplatok za duplikát preukazu PEVŠ 35
Poplatok za vystavenie diplomu bezplatne
Poplatok za vystavenie vysvedčenia bezplatne
Poplatok za vystavenie dodatku k diplomu bezplatne
Poplatok za vystavenie odpisu z diplomu 190
Poplatok za vystavenie odpisu z vysvedčenia 190
Poplatok za vystavenie odpisu z dodatku k diplomu 190
Poplatok za platený opravný termín postupovej skúšky 70
Poplatok za vystavenie výpisu výsledkov štúdia potvrdeného študijným oddelením 27
Poplatok za potvrdenie informačného listu predmetu študijným oddelením 27
Potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 250
Spracovanie kópií z archívnych dokumentov (1 kópia) 27
Poplatok za podanie žiadosti o uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Uchádzačom o štúdium na PEVŠ, ktorí sa zapíšu na štúdium, alebo rigorózne konanie, bude následne priznaná zľava na školnom 250 €) 350
Poplatok za podanie žiadosti vo veci zníženia alebo odpustenia školného a poplatkov spojených so štúdiom, vrátenia preplatkov školného a poplatkov 80
Poplatok za promočný akt pre študentov PEVŠ 39
Poplatok za prvý riadny zápis na štúdium v akademickom roku bezplatne
Poplatok za zápis na štúdium po prerušení štúdia 125
Poplatok za rozdielovú skúšku v prípade prestupu z inej vysokej školy 210
Poplatok za rozdielovú skúšku v prípade nostrifikácie diplomu 210
Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku 450
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce 450
Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku pre študentov o zahraničia 850
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce pre študentov o zahraničia 850

Doplňujúce informácie

 • PEVŠ poskytuje možnosť splátkového kalendára na desať mesačných alebo dve semestrálne platby pre študentov bakalárskeho, nadväzujúceho magisterského, inžinierskeho a doktorandského študijného programu. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musia uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.
 • Termíny splatnosti:
  – Mesačné platby – vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún).
  – Semestrálne platby – 15. Augusta a 15. Januára
  – Pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia – termín splatnosti je stanovený zmluvou o štúdiu
 • Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia musí uhradiť prvých 5 mesačných splátok pred zápisom na štúdium.
 • V prípade prestupu študent hradí výšku školného v danom stupni štúdia a ročníka, do ktorého sa pri prestupe zapísal.
 • Školné sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou.
 • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.
 • Za zaplatené sa školné považuje dňom jeho pripísania na účet školy.
 • Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a školné sa považuje za neuhradené.
 • Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne.
 • Školné je nevratné aj vtedy, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym poriadkom fakulty.
 • Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia.
 • U študentov prijatých do 1. ročníka sa neuhradené školné považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2. kola prijímacích pohovorov.
 • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok školného.

Presné informácie o výške poplatku spojeného so štúdiom:

 • požadovaná výška školného
 • variabilný symbol pre platbu
 • číslo príslušného bankového účtu

nájde:

 • študent – v informačnom systému UIS v záložke ”Financovanie štúdia“ (Cesta: UIS – Osobná administratíva – Portál študenta – Financovanie štúdia),
 • uchádzač – po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”.