Fakulta masmédií

Vnútorné predpisy

Súbory na stiahnutie

Vnútorné predpisy na Fakulte masmédií

Poriadky:

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ, vrátane dodatku č. 1, 2, 3

 

Smernice:

Smernica rektora č. 7/2015 – Zásady doktorandského štúdia na Paneurópskej vysokej škole úplné znenie vrátane dodatku č. 1 (2016)

Dodatok č. 1 smernice rektora č. 7/2015

Dodatok č. 1 smernice dekana č. 1/2015

Pokyn dekanky č. 1/2018 Fakulty masmédií PEVŠ k podmienkam obhajoby záverečnej práce

Pokyn dekanky č. 1/2019 k postupu pri kontrole originality

 

Iné dokumenty:

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2021/2022

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2020/2021

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2019/2020

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2018/2019

Zásady prijímacieho konania FM 2017/2018

Dodatok č. 1 k Zásadam prijímacieho konania FM 2017/2018

Zásady prijímacieho konania FM 2016/2017

Zásady doktorandského štúdia

Zásady udeľovania dočasného čestného titulu “Docent honoris”

Zásady udeľovania Ceny dekana FM

Výročná správa za rok 2015

Tabuľky k VS 2015

Výročná správa o činnosti Fakulty masmédií PEVŠ za rok 2017

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011