Fakulta masmédií

Vnútorné predpisy

Súbory na stiahnutie

Vnútorné predpisy na Fakulte masmédií

Poriadky:

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 1.9.2023)

Smernice:

Smernica rektora č.4/2013 Zásady habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na PEVŠ, úplné znenie vrátane dodatku č.1, č.2, č.3. č.4, č.5 (2022)

Smernica rektora č. 7/2015 – Zásady doktorandského štúdia na PEVŠ_vrátane dodatku č. 3

Smernica dekana č. 1_2015_Zásady PhD.  štúdia_FM_dodatok č. 1_1.9.2022

Pokyn dekanky č. 1/2018 Fakulty masmédií PEVŠ k podmienkam obhajoby záverečnej práce

Pokyn dekanky č. 1/2019 k postupu pri kontrole originality

Pokyn dekanky č. 1/2023 o rigoróznom konaní na Fakulte masmédií PEVŠ

Pokyn dekanky č. 2/2023 organizačný a rokovací poriadok odborovej komisie

Smernica rektora č. 6/2015 – O evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov

Smernica rektora č.5/2022 – O evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov

 

Iné dokumenty:

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2024/2025

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2023/2024

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2022/2023

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2021/2022

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2020/2021

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2019/2020

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2018/2019

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2017/2018

Dodatok č. 1 k Zásadám prijímacieho konania FM 2017/2018

Zásady prijímacieho konania Fakulty masmédií PEVŠ pre akademický rok 2016/2017

Zásady udeľovania dočasného čestného titulu “Docent honoris”

Zásady udeľovania Ceny dekana FM

 

Výročné správy o činnosti fakulty:

Výročná správa o činnosti Fakulty masmédií PEVŠ za rok 2023

Výročná správa o činnosti Fakulty masmédií PEVŠ za rok 2022

Výročná správa o činnosti Fakulty masmédií PEVŠ za rok 2021

Výročná správa o činnosti Fakulty masmédií PEVŠ za rok 2020

Výročná správa o činnosti Fakulty masmédií PEVŠ za rok 2019

Výročná správa o činnosti Fakulty masmédií PEVŠ za rok 2018

Výročná správa o činnosti Fakulty masmédií PEVŠ za rok 2017

Výročná správa o činnosti Fakulty masmédií PEVŠ za rok 2016

Výročná správa o činnosti Fakulty masmédií PEVŠza rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011