Fakulta masmédií

Tlačivá

Súbory a tlačivá na stiahnutie:

  • 1. a 2 stupeň štúdia:

Žiadosť študenta FM_PEVŠ

Žiadosť o zníženie, odpustenie, vrátenie školného a odkladu termínov splatnosti

Žiadosť o úhradu školného prostredníctvom Dohody o splátkach, odloženie termínov splatnosti školného, vrátenie školného

  • Rigorózne konanie:

Prihláška na rigorózne konanie

Okruhy otázok k rigoróznej skúške

  • Doktorandské štúdium:

Ročné hodnotenie doktoranda

Okruhy otázok k dizertačnej skúške

Žiadosť o povolenie k obhajobe

Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky

Prihláška na dizertačnú skúšku

 

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy je možné získať:

  1. V elektronickej podobe:

https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/

  1. Papierové potvrdenie o návšteve školy sa vydáva len osobne na tlačive na študijnom oddelení v rámci stránkových hodín. Potvrdenie sa neposiela poštou.