Fakulta masmédií

Termíny a podmienky prijatia

Informácia pre uchádzačov o doktorandské štúdium v akademickom roku 2023/2024 v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá.

Termíny a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Fakulte masmédií

Všeobecné informácie

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania, ktoré Fakulta masmédií PEVŠ uskutočňuje v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Môžu sa na ňom zúčastniť absolventi študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdia.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom a umeleckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní získa študent titul philosophiae doctor (PhD.)

V akademickom roku 2023/2024 fakulta otvára doktorandské štúdium v študijnom programe:

• Masmediálne štúdiá

Študijný program je možné študovať v dennej a externej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia je tri akademické roky, v externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov.

Študent v dennej forme štúdia sa stáva pracovníkom fakulty – členom ústavu, vykonáva pedagogickú alebo inú odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.

Externý študent – pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Fakultu masmédií.

V každom akademickom roku je doktorand povinný získať predpísaný počet kreditov za výskum, absolvovanie prednášok, publikačnú činnosť a ďalšie aktivity.

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SA PRIHLASUJE VÝLUČNE PODANÍM ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY!

Témy dizertačných prác_2024/25

Elektronickú prihlášku na doktorandské štúdium je potrebné podať do 31.8.2024

 •  Uchádzač potvrdí riadne vyplnenú e-prihlášku. Po úspešnom odoslaní sa uchádzačovi vygeneruje kód, ktorý slúži ako variabilný symbol pri platbe poplatku za podanie prihlášky vo výške 20,- €.

Prílohou e-prihlášky je:

 • životopis (vlastnoručne podpísaný)
 • overená kópia diplomu o priznaní akademického titulu Mgr. (absolvent PEVŠ len kópie týchto dokladov) a ak uchádzač získal titul PhDr., prípadne PaedDr. tak aj overená kópia týchto diplomov,
 • overený dodatok k diplomu (alebo overený výpis známok)
 • overená kópia vysvedčenia (osvedčenia) o štátnej skúške z odboru,
 • informácia o zvolenom cudzom jazyku na prijímaciu skúšku (angličtina, nemčina),
 • vysvedčenie o štátnej skúške z cudzieho jazyka (v prípade, že uchádzač štátnu skúšku vykonal, potom sa ho prijímacia skúška z cudzieho jazyka netýka),
 • potvrdenie o odbornej praxi uchádzača o dennú formu štúdia,
 • zoznam publikovaných prác alebo súpis výsledkov odbornej činnosti,
 • rámcový projekt dizertačnej práce (výskumu) v dvoch exemplároch, maximálne 5 strán (teoretické východiská, ciele a úlohy výskumu, výskumné otázky, metódy, formy výskumu atď.); súčasťou projektu je zoznam použitej literatúry,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • uchádzač, ktorý skončí magisterské štúdium v akademickom roku 2022/2023, zašle potvrdenie o ukončení magisterského štúdia ihneď po vykonaní štátnej skúšky na doleuvedenú adresu,
 • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné) – postup uznávania dokladov na PEVŠ
 • potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.

 

Požadované doklady zasielajte na poštovú adresu:

Paneurópska vysoká škola
Dekanát Fakulty masmédií
Tomášiková 20
P. O. Box 12

820 09 Bratislava 29

Poplatok za prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Poplatok za prijímacie konanie na Fakultu masmédií – všetky stupne štúdia, je 20,- €.

Banka: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Poznámka: Meno študenta

Adresa príjemcu:

Bratislavská akademická spoločnosť, n.o. (PEVŠ)
Tomášikova 20
821 02 Bratislava

Údaje pre platby zo zahraničia:

IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104
BIC: TATRSKBX
Avízo: Meno a variabilný symbol študenta

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Doklad o úhrade poplatku prosíme priložiť k prihláške na štúdium.

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Na prijímacie skúšky budú pozvaní len uchádzači, ktorí pošlú úplné materiály.

Prijímacia skúška

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Počas prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku.

Prijímacia skúška pozostáva z pohovoru na zvolenú odbornú tému a otázok o projekte výskumu, ktorý je súčasťou prihlášky uchádzača. Súčasťou prijímacej skúšky je ústny pohovor v cudzom jazyku. Ak uchádzač k prihláške predloží doklad o vykonaní štátnej skúšky z anglického alebo nemeckého jazyka, nebude z cudzieho jazyka skúšaný.

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Doktorandské štúdium sa spravidla začína začiatkom prvého semestra príslušného akademického roka. Obsah študijných programov a príslušná smernica je na webovej stránke fakulty.