Fakulta masmédií

Politická komunikácia

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Politická komunikácia 

Študijné zameranie zahŕňa poznatky z oblasti médií, o ich obsahu a forme, riadenia médií, politických vied, sociológie, ekonomiky, psychológie, manažérskej, mediálnej a politickej etiky, manažmentu médií. To znamená nielen potrebnú teóriu masmediálnej a politickej komunikácie, ale aj prax. Študent sa naučí vytvárať mediálne a politické stratégie pre štátne inštitúcie, orgány samosprávy, politické subjekty, ako aj nadnárodné spoločnosti. Vybrané predmety pomôžu nadobudnúť prehľad na domácej a zahraničnej politickej scéne, v medzinárodných vzťahoch, mediálnom práve a legislatíve. 

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent sa stane znalcom na analýzu politických procesov, bude ovládať princípy domácej a zahraničnej politiky a naučí sa vytvárať politické programy na celoštátnej a regionálnej úrovni. Rovnako bude schopný samostatne tvoriť programy v oblasti zahraničnej alebo miestnej politiky, organizovať analytickú prácu, hodnotiť politické procesy a tvoriť politické kampane. Otvára sa mu tak možnosť pôsobiť v analytických štruktúrach politických strán, orgánov štátnej správy, tvorivých tímoch občianskych združení, v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, a to aj v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí (najmä v inštitúciách Európskej únie, NATO a agentúrach OSN). Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa certifikát. Absolvent navyše nadobudne teoretické vedomosti a predpoklady na prípadné doktorandské štúdium.