JUDr. Denisa Dulaková – Jakúbeková, PhD.

JUDr. Denisa Dulaková – Jakúbeková, PhD.


Žiadosť v odbore 3.4.11. Občianske právo podaná dňa 17.9.2014, externá pedagogička

Životopis

Názov habilitačnej práce: Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

Téma habilitačnej prednášky: Vnútorná systematika zmluvného záväzkového práva v novom slovenskom Občianskom zákonníku

Oponenti habilitačnej práce: prof. JUDr. Jan Hurdík DrSc. interný SR, JUDr. Jana Bajánková externý SR, Doc. JUDr. Monika Jurčová PhD. externý SR 

oponentské posudky:

Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
JUDr. Jana Bajánková

habilitačna komisia:

predseda komisie: prof. JUDr. Ján Cirák CSc. interný
člen komisie – doc. JUDr. Svetlana Ficová CSc. externý SR
člen komisie – JUDr. Soňa Mesiarkinová externý SR 

návrh komisie

dátum konania prednášky a obhajoby práce: 11.03.2015

rozhodnutie vedeckej rady

prezenčná listina vedeckej rady