PhDr. Eva Chudinová, PhD.

PhDr. Eva Chudinová, PhD.


Žiadosť žiadosť v odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá podaná dňa 22.10.2014, interný pedagóg, úspešne skončené podpísaním dekrétu vedecko-pedagogického titulu docent rektorom PEVŠ 23.2.2015 v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá

  • Životopis
  • Názov habilitačnej práce: Komunikačné priesečníky hovorcu a novinára
  • Téma habilitačnej prednášky: Media relations – jadro public relations – manipulácia?
  • oponenti habilitačnej práce
  1. prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
  2. doc. PhDr. Ján Sand, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
  3. doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD., Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava

Predseda: prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Členovia:

 

  • prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD., Akadémia médií, Bratislava
  • prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc., Fakulta multimediálnych komunikácií, Univerzita Tomáša Baťu, Zlín