PhDr. Michal Vašečka, PhD.

PhDr. Michal Vašečka, PhD.


Žiadosť v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá podaná dňa 9.4. 2018, vysokoškolský pedagóg, Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií

Životopis

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Názov habilitačnej práce: Inkluzivita ako predpoklad integrácie. Etnizácia verejnej sféry v strednej Európe ako štrukturálny problém

Názov habilitačnej prednášky: Inclusivity as a precondition of integration. Ethnicization of a Public Sphere in Central Europe as a Structural Problem

 

Habilitačná komisia:

Predseda:

prof. PhDr. Andrej Tušer, Csc. – Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava

Členovia:

prof. PhDr. Libora Oates-Indruchová, Ph.D. – Karl – Franzens – Universität, Institut für Soziologie, Graz, Rakúsko

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. –  Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav, Bratislava

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, Česká republika

 

Oponenti habilitačnej práce:

prof. PhDr. Jan Keller, CSc. – Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Ostrava, Česká republika

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, Trnava

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. – Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava

 

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina vedeckej rady