PhDr. Michal Vašečka, PhD.

PhDr. Michal Vašečka, PhD.


Žiadosť v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá podaná dňa 9.4. 2018, vysokoškolský pedagóg, Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií

Životopis

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Názov habilitačnej práce:

Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike

Názov habilitačnej prednášky: 

Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike

 

Habilitačná komisia:

Predseda:

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.– Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava

Členovia:

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Bratislava

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. –  Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav, Bratislava

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, Česká republika

 

Oponenti habilitačnej práce:

prof. PhDr. Jan Keller, CSc. – Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Ostrava, Česká republika

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, Trnava

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. – Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, Bratislava

Prehľad publikačnej činnosti

Prehľad publikačnej činnosti_s ohlasmi neregistrovanými v citačných indexoch

Publikačná činnosť_EPC s ohlasmi WoS a Scopus

 

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina vedeckej rady